Calendar evenimente

 

 

Newsletter UMP

date abonat

Rezultate finale concurs pentru ocuparea postului de consilier pentru afaceri europene specialist achiziții

Interviu susținut pe data de 24.02.2017

Nr. NUME SCRIS ORAL Punctaj final Admis/ Respins
1 Maier Olimpiu 52 38 45 RESPINS
  1. Se consideră admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare dintre candidații care au concurat pentru același post, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul afișat în urma interviului Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatului la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, www.umpcultura.ro, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.