„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

Despre proiect

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“ este un proiect-pilot implementat la nivelul Ministerului Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului, dedicat digitalizării patrimoniului cultural mobil și care va avea ca rezultat crearea Bibliotecii Digitale a României (culturalia.ro), pandantul național al Bibliotecii Digitale Europene (europeana.eu).

Proiectul este co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul eeducație, eincluziune, esănătate și ecultură“.

Beneficiar: Ministerul Culturii
Perioada de implementare a proiectului: iulie 2018 – iulie 2023.
Valoarea totală a proiectului este de 52.855.995,57 lei, din care 43.322.745,46 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și  9.533.250,11 lei, contribuția națională.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă eficientizarea serviciilor publice oferite de Ministerul Culturii prin valorificarea potențialului IT&C în procesul de digitizare a patrimoniului cultural mobil, în scopul creșterii accesibilității la resursele culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • creșterea numărului de elemente de patrimoniu cultural digitizate şi expuse online, într-un punct unic de acces;
  • creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile deținătoare de elemente de patrimoniu cultural;
  • promovarea patrimoniului cultural național prin expunerea resurselor culturale digitalizate în europeana.eu.

Astfel, proiectul vine în întâmpinarea necesității de a crea o infrastructură națională pentru digitizarea conținutului cultural care să asigure viabilitatea patrimoniului cultural prin facilitarea documentării, cercetării, promovării și transmiterii de informații / cunoștințe privind bunurile culturale unei categorii cât mai diverse de public și în care accesul la resursele digitizate se va realiza on-line, în mod gratuit.

În egală măsură, proiectul răspunde obiectivului de a digitaliza 750.000 de resurse culturale, asumat de România potrivit Agendei Digitale 2020, și de a crea, în consecință, Biblioteca Digitală a României, fapt ce constituie cea mai amplă contribuție națională la europeana.eu, platforma europeană pentru patrimoniul cultural digital.

Rezultate urmărite:

Proiectul va contribui la protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a bunurilor culturale mobile la nivel național și european, prin:

  • crearea unei platforme informatice on-line de tip bibliotecă digitală și catalog partajat (culturalia.ro), disponibilă gratuit instituțiilor culturale, dar și publicului larg;
  • digitizarea a cel puțin 560.640 de resurse culturale (texte, imagini, audiograme, videograme, obiecte) și expunerea acestora în Biblioteca Digitală a României. Dintre acestea, până la finalul proiectului, cel puțin 200.000 vor fi expuse și în Biblioteca Digitală Europeană.

Cine participă?

Cele 560.640 de resurse culturale ce vor fi digitizate și expuse pe www.culturalia.ro vor proveni din colecțiile a 31 de instituții din România (muzee, biblioteci, Arhiva Națională de Filme, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Institutul Național al Patrimoniului și Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu“ al Academiei Române).

Șapte centre regionale organizate în cadrul direcțiilor județene pentru cultură din Sibiu, Dolj, Timiș, Iași și Tulcea, iar la București, în cadrul Institutului Național al Patrimoniului și la Cluj, în cadrul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, vor coordona și monitoriza activitatea instituțiilor participante la proiect.   

Activități:

Dezvoltarea platformei culturalia.ro prin:

  • crearea softului platformei informatice;
  • migrarea datelor din bazele de date naționale ale patrimoniului cultural și integrarea lor în platformă;
  • asimilarea de vocabulare controlate consacrate pe plan internațional și elaborarea de echivalențe românești, pe măsura necesităților practice.

Catalogul partajat culturalia.ro va fi accesibil gratuit publicului pentru consultare, iar instituțiile participante au deplina libertate de a decide asupra informațiilor și patrimoniului expus.

Expunerea masivă în bibliotecile digitale culturalia.ro și europeana.eu, facilitată prin:

  • digitizarea propriu-zisă (scanarea, fotografierea, conversia analog-digitală) a minimum 550.000 de resurse culturale și catalogarea (fișarea) lor;
  • înființarea repozitului digital al platformei, în care vor fi stocate obiectele expuse în portalul bibliotecii digitale.

Instruirea personalului angajat în cadrul proiectului privind utilizarea echipamentelor de digitalizare și operarea în platforma culturalia.ro.

Ce urmărim după încheierea proiectului?

Atragerea de noi instituții și specialiști în procesul de digitalizare și îmbogățirea continuă a conținutului portalurilor culturalia.ro și europeana.eu.

Prezentări video ale proiectului E-Cultura: