Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Concurs pentru ocuparea postului de Consultant în management – Expert verificare financiară în cadrul UMP

Data publicării: 04 Iunie 2024

11.06.2024     

LA ACEST CONCURS NU S-A ÎNSCRIS NICIUN CANDIDAT

----------

Anunț concurs pentru ocuparea postului de
Consultant în management – Expert verificare financiară în cadrul UMP
Investiția 7 Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

I. DENUMIREA POSTULUI:

Consultant în management – Expert verificare financiară (normă parțială/normă întreagă), durată determinată: până la finalul implementării Investiției 7 – 1 post

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/ responsabilități:

 • Asigură și răspunde de realizarea sarcinilor de serviciu dispuse de superiorii ierarhici în termenele stabilite de aceștia.
 • Este responsabil de realizarea țintelor și jaloanelor aferente investiției 7 la termenele asumate prin Acordul de finanțare.
 • Realizează activități specifice de verificare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR I7.
 • Verifică cheltuielile declarate de beneficiari pe baza documentelor justificative depuse pentru a asigura realitatea și corectitudinea cheltuielilor în raport cu respectarea prevederilor contractului de finanțare, a legislației naționale și a Uniunii Europene.
 • Verifică corelarea datelor din rapoartele tehnice și cele financiare pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR I7.
 • Întocmește solicitările de clarificări/completări către beneficiari privind rapoartele financiare.
 • Întocmește fișele cadru de verificare a cheltuielilor aferente fiecărui raport financiar de progres, corelându-le cu fișele cadru de verificare a rapoartelor intermediare/finale de progres și cu fișele aferente verificării achizițiilor.
 • Întocmește notele de autorizare pentru rapoartele financiare intermediare și finale aferente proiectelor implementate în cadrul PNRR I7.
 • Se asigură că proiectele sunt implementate în mod corespunzător, inter alia, prin verificări pe teren la locul proiectului (vizite de monitorizare), inclusiv prin verificarea conformității documentelor justificative care insoțesc rapoartele financiare de progres intermediare și finale;
 • Se asigură, în limitele atribuțiilor sale, că finanțarea nerambursabilă este utilizată de către beneficiari exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
 • Se asigură că beneficiarii mențin un sistem de contabilitate separat sau un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile legate de proiect, fără a aduce atingere regulilor de contabilitate naționale.
 • Stabileşte şi menţine o comunicare şi o legătură constantă cu toți beneficiarii finanțărilor nerambursabile acordate.
 • Participă la etapele de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte aferent PNRR I7.
 • Participă la redactarea contractelor de finanțare și se asigură că sunt cuprinse cerințe aferente reglementărilor naționale/europene specifice domeniului de activitate (inclusiv cele privind ajutorul de stat/de minimis) ce trebuie respectate de către beneficiari.
 • Elaborează documente specifice acordării de finanțări nerambursabile și derulării activităților în cadrul PNRR I7 (ghiduri de finanțare, norme, referate de necesitate etc.).
 • Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de PNRR.
 • Colaborează cu terții abilitați în controlul și monitorizarea proiectelor finanțate prin PNRR și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative despre proiecte etc..
 • Asigură transpunerea informațiilor referitoare la actele de acordare a finanțărilor în format digital și introducerea acestora în sistemul informatic RegAS, în timpul specificat în actele normative incidente.
 • Susține corespondența de specialitate cu reprezentanții Consiliului Concurenței, Ministerul Finanțelor Publice, Comisiei Europene și/sau orice instituție abilitată în domeniul ajutoarelor de stat/de minimis.
 • Realizează activități specifice de monitorizare a ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR I7.
 • Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările beneficiarilor din cadrul PNRR I7.
 • Colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea PNRR, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii.
 • Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior.
 • Completează lunar un raport detaliat de activitate, în formatul solicitat și îl supune spre aprobare coordonatorului SSC PNRR în primele 5 zile calendaristice ale fiecărei luni
 • Îndeplinește orice alte atribuții conform studiilor și experienței personale în limitele aferente obiectului contractului de muncă.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE

1. STUDII DE SPECIALITATE:
Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 absolvite cu diplomă;

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:
Minimum 3 ani experienţă în verificarea financiară a proiectelor cu finanțare externă.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:
Deține cunoștințe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:
Cunoașterea unei limbi străine (citit/scris/vorbit): engleză: avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

 • Abilități eficiente de comunicare verbală și scrisă;
 • Abilitate de a interacționa profesional cu grupuri diverse;
 • Gândire logică, capacitatea de a lucra simultan la mai multe activități;
 • Gândire conceptuală si creativă;
 • Angajament către calitate și orientare spre detalii;
 • Cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Capacitate de lucru în echipă;
 • Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
 • Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare și interculturale;
 • Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi, precum și abilități de mediator;
 • Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:
Reprezintă avantaj:
Experiență în sectorul cultural

IV. DOCUMENTE SOLICITATE:

 • cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP, conform Anexei;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în formatul atașat;
 • scrisoare de intenție;
 • scrisoare/ scrisori de recomandare;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 • curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină;
 • copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință/-e care să ateste vechimea în muncă;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința va cuprinde, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății) ;
 • cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit j), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării probei concursului-interviul.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 11 iunie 2024, ora 16:30
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA

 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
 • Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
 • Componenta 11 – Turism și cultură din PNRR;

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 – Sala 503.
Interviul: 17 iunie 2024
Telefon: 021.222.84.79

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese.