Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț organizare examen de promovare RO-CULTURA

Data publicării: 13 Aprilie 2021

În conformitate cu prevederile Procedurii privind punerea în aplicare a prevederilor Titlului II ale Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin HG nr. 286/2011, referitor la promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual angajat al Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, aprobată prin OMC nr. 2880/08.04.2021, MC-UMP organizează examen de promovare în grade, după cum urmează:

Promovare de pe postul de consilier debutant, pe postul de consilier gradul II în cadrul Ministerului Culturii – Unitatea de Management a Proiectului – Programul RO-CULTURA.

Bibliografia examenului de promovare

 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.
 • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 • Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
 • Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 • Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare

 • 28 aprilie 2021
 • Ora: 09:00
 • MC – UMP – Sala 503

Modalitatea de desfășurare a examenului (proba scrisă/practică)

Proba scrisă