Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE din data de 17.05.2021 „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Data publicării: 18 Mai 2021

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
MUZEUL NAȚIONAL AL HĂRȚILOR ȘI CĂRȚII VECHI

DOCUMENTARIST: Selecție și validare: 1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/
ORA INTERVIU

1

SV1391

86,00

ADMIS

online-skype,
ora 10.00

DOCUMENTARIST: Scanare: 1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/
ORA INTERVIU

1

DSC1421

72,66

ADMIS

online-skype,
ora 10.15

DOCUMENTARIST: Manipulare digitală: 1 post - 1 oră/zi, 5 ore/săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/
ORA INTERVIU

1

DMD1422

69,33

ADMIS

online-skype,
ora 10.30

BIBLIOGRAF: Catalogare resurse culturale: 1 post - 4 ore/zi, 20 ore/ săptămână


Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/
ORA INTERVIU

1

CAT1414

78,66

ADMIS

online-skype,
ora 10.45

2

CAT1434

40,66

RESPINS

-

Notă: Interviurile vor avea loc în data de 21.05.2021 la adresa de skype: E-cultura Culturalia (skypename: anamaria.ciobanu_3).

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. 
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.  
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.