Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

NOUL BAUHAUS / Apelul nr. 2: Co-crearea spațiului public prin implicarea cetățenilor

Data publicării: 05 Aprilie 2022

Acesta este un apel al Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) care își propune să rezolve provocările cu care se confruntă orașele, zonele periurbane și rurale, concentrându-se pe provocările NEB, inovarea și acțiunea în spațiile publice prin implicarea cetățenilor în reproiectarea acestora.

Ideea este de a identifica 6 propuneri de proiecte care să demonstreze soluții noi care să stimuleze transformarea locurilor publice.

Obiectivul este implementarea de produse și servicii (inclusiv prototipuri rapide de produse), co-proiectare a domeniului public și activități sociale și educaționale care vizează să răspundă provocărilor NEB:

  • Reconectarea cu natura
  • Redobândirea sentimentului de comunitate și de apartenență
  • Prioritizarea locurilor și persoanelor care au cea mai mare nevoie
  • Necesitatea unui ciclu de viață pe termen lung și a gândirii integrate în ecosistemul industrial

Alocarea fondurilor EIT:
Rata de finanțare este de 100% până la 45.000 EUR pentru fiecare proiect.

Cine poate aplica?
Aplicațiile trebuie să fie consorții de minim 2 parteneri și maximum 4 parteneri.
Unul dintre acești parteneri trebuie să fie un oraș, o regiune sau o entitate afiliată unui oraș sau regiune situat într-un stat membru UE sau într-o țară terță asociată cu Horizon Europe.
În cazul în care consorțiul este format din 2 parteneri, solicitanții trebuie să fie organizații independente (nu poate exista o legătură afiliată între aceștia).

 

Termen limită pentru a aplica:
29 mai 2022

Informație:
www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement

 

Call no. 2: Co-Creation of Public Space through citizen engagement

This is a call from the European Institute of Innovation and Technology (EIT) that aims to resolve challenges that the cities, peri-urban and rural areas face, focusing on NEB challenges innovation and action in public spaces through citizen engagement in their re-designing. The idea is to identify 6 project proposals demonstrating new solutions that boost the transformation of the public places.

The objective is the implementation of products and services (including rapid product prototypes), co-design of public realm and social and educational activities aiming to respond to the NEB challenges:

  • Re-connecting with nature
  • Re-gaining sense of community and belonging
  • Prioritising the places and people that need it the most
  • The need for a long term, life cycle and integrated thinking in industrial ecosystem

EIT funding allocation
The funding rate is 100% up to 45.000€ for each project.

Who can apply?
Applications must be consortia of a minimum 2 partners and a maximum of 4 partners. 
One of these partners must be a City, region or an affiliated entity to a City or region located in an EU Member State or a Third Country associated to Horizon Europe.
In case the consortium is made of 2 partners, the applicants must be independent organisations (there cannot be an affiliated link between them).

Deadline to apply:
29 May 2022

Information:
www.eiturbanmobility.eu/eit-community-new-european-bauhaus-call-for-proposals-for-co-creation-of-public-space-through-citizen-engagement/