Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert inventariere și analiză legislație (formare profesională, sociologie şi comunicare)

Data publicării: 13 Februarie 2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert inventariere și analiză legislație (formare profesională, sociologie şi comunicare) în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ SMIS 115895)

DENUMIREA POSTULUI:

Expert inventariere și analiză legislaţie (formare profesională, sociologie şi comunicare) (perioadă determinată, normă redusă/ timp inegal de lucru) *

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural, urmărind și sintetizând următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:
  • obligaţia atestării specialiştilor din varii domenii, procedurile de atestare şi existenţa programelor de formare adecvate, precum și conexiunea cu dreptul muncii;
  • menţionarea sau absența mențiunii specializărilor (din domeniul patrimoniului cultural) în clasificarea ocupaţiilor profesionale din România corespunzător cu atestările prevăzute de cadrul legal, cu evidenţierea lacunelor sau a neconcordanţelor între cele două componente;
  • compararea cu cadrul legal similar din UE şi semnalarea eventualelor conflicte privind obligaţiile de a respecta libertatea circulaţiei forţei de muncă şi a capitalurilor;
  • investigarea (prin instrumente specifice consultării publice) percepţiei publicului despre însemnătatea patrimoniului cultural descris prin cele 10 principii cuprinse în Capitolul 1 din Titlul I, folosind indicatori referitori la:
   • acceptarea ideii că patrimoniul impune servituţi asupra proprietăţii private;
   • modul în care fonduri publice pot fi/trebuie/nu trebuie alocate pentru susţinerea deţinătorilor privaţi de patrimoniu cultural;
   • nivelul la care elementele de constrângere din partea autorităţilor publice ar trebui să se ridice în ce priveşte măsurile administrative coercitive sau în ce priveşte sancţionările contravenţiilor ori a infracţiunilor;
   • proporţia în care răspunderea în raport cu asigurarea protejării patrimoniului cultural este percepută a fi distribuită în prezent şi cum ar trebui să fie distribuită în viitor în societate prin intermediul autorităţilor administrative centrale, a celor locale, respectiv a deţinătorilor de drept public sau privat;
   • nivelul la care societatea civilă poate sau trebuie să fie implicată în procesele de identificare, instituire a protecţiei legale şi control al proceselor de protejare a patrimoniului cultural naţional.
 2. În vederea elaborării raportului de la punctul 1, analizează reflectări în presă ale subiectului și date statistice relevante.
 3. Prin eforturi proprii şi cu sprijinul secretariatului proiectului, consultă acele autorităţi și instituții de la care poate obține informații relevante și statistici concludente pentru elaborarea raportului de la punctul 1.
 4. Colaborează cu ceilalți experți desemnați să realizeze inventarierea și analiza legislației, cu experții raportori și Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului Cultural, respectând cerințele legate de conținutul și structura raportului formulate de acesta din urmă.
 5. Organizează, în colaborare cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural și cu alți experți desemnați, dezbaterile din cadrul consultărilor publice în aria sa de competență.
 6. Integrează, în colaborare cu experții raportori, aspectele relevante pentru domeniul său de competență rezultate în urma procesului de consultare publică a raportului de analiză a legislației în domeniul patrimoniului cultural.
 7. Participă la grupurile de lucru ale Comisiei de analiză a legislației și de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 8. Asigură calitatea rapoartelor/ analizelor pe care le realizează și a muncii pe care o desfășoară și respectă termenele de predare comunicate de către Coordonator.
 9. Comunică și colaborează cu departamentele MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor proiectului de care este direct responsabil.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în una sau în ambele ramuri de știință: științe ale comunicării; sociologie cu specializarea sociologie, resurse umane sau antropologie.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

7 ani experiență de lucru dovedită prin documente în unul sau mai multe dintre domeniile: formare profesională, comunicare sau sociologie, preferabil în posturi, programe sau activități în relație cu patrimoniul cultural.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, cea principală fiind la alegere dintre: franceză, spaniolă, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de lucru în echipe pluridisciplinare;
Experiență de lucru în sau în relație cu administrația publică centrală și/sau locală și/sau în alte instituții publice de cultură;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ, a instituțiilor și organismelor cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural, cu accent pe formare profesională în cultură;
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial, în domeniul muncii și în cel al formării profesionale.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe
 3. CI (original și copie)
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 27.02.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
 3. Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 4. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 5. Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin Hotărârea nr.561/2009);
 6. Ordonanţa nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (Codul Muncii), republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale cu completările și modificările ulterioare;
 9. Legislația cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • O.G. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (aprobată cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
  • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; Norme de aplicare a Legii nr. 26/2008: O.M.C.C. nr. 2491/2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de Tezaur uman viu;
  • Ordonanța Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Acte normative din alte segmente ale administrației publice cu incidență în domeniul patrimoniului cultural:
  • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea exproprierii Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată;
  • Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 334/2002 Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobata prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  • Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale, republicată.
 11. Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și al peisajului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 07 martie 2019
Data susținerii interviului: 13 martie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”