Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Coordonator activitate

Data publicării: 13 Februarie 2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Coordonator activitate în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ MYSMIS 115895)

DENUMIREA POSTULUI:

Coordonator activitate (normă redusă/ timp inegal de lucru) *

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități*

* 20.02.2019 - din cauza unei erori, se modifică atribuțiile/responsabilitățile postului astfel:

 

 1. Realizează, sub îndrumarea științifică a Institutului Național al Patrimoniului,  coordonarea, planificarea și îndeplinirea activităților care conduc la atingerea unuia dintre rezultatele principale ale proiectului Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate, și anume: Strategia națională privind protejarea monumentelor istoriceși Analiza ex ante a impactului acestui document de politică publică.
 2. Contribuie la elaborarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice și coordonează activitatea experților care elaborează acest document de politică publică, precum și pe cea a experților care realizează Analiza ex ante a impactului politicii publice.
 3. Lucrează împreună cu partenerul de proiect (Institutul Național al Patrimoniului) și cu expertul care supervizează dezvoltarea sistemului informatic, la definirea caracteristicilor și funcțiilor de operare a sistemului software pentru culegerea și centralizarea dovezilor referitoare la monumentele istorice.
 4. Coordonează, cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului, activitatea experților responsabili cu elaborarea metodologiei pentru procesul pilot de inventariere a patrimoniului imobil și contribuie el însuși/ ea însăși la realizarea metodologiei.
 5. Coordonează activitatea experților responsabili cu inventarierea patrimoniului mobil în cadrul proiectului pilot de inventariere a patrimoniului imobil, respectând metodologia  și procedurile comunicate de Institutul Național al Patrimoniului, precum și a celor responsabili cu migrarea și validarea datelor în sistemul informatic pentru culegerea și centralizarea dovezilor.
 6. Are rol consultativ în procesul de selecție a expertizei necesare implementării activităților pe care le coordonează.
 7. Coordonează procesul de consultare publică a proiectului Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, contribuind apoi la integrarea punctelor de vedere exprimate în cadrul consultărilor, împreună cu experții care au această responsabilitate în cadrul proiectului.
 8. Asistă departamentele abilitate ale MCIN în procesul de avizare și adoptare a Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice.
 9. Lucrează îndeaproape cu Coordonatorul celeilalte componente a proiectului, care este responsabil cu elaborarea Codului patrimoniului cultural, respectiv cu realizarea analizei legislației cu incidență în domeniul patrimoniului, în vederea armonizării activităților de care sunt răspunzători și a asigurării transferului de rezultate de la o componentă la alta a proiectului, după caz.  
 10. Stabilește și menține o comunicare constantă cu managerul proiectului, informându-l despre progresul activităților pe care le coordonează și asigură respectarea termenelor și condițiilor impuse prin contractul de finanțare a proiectului comunicate de către acesta.
 11. Comunică și colaborează cu departamentele ale MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului.
 12. Asigură calitatea rezultatelor de proiect pentru care este direct responsabil, inclusiv prin verificarea permanentă a activității experților pe care îi coordonează.
 13. Coordonează și contribuie la elaborarea tuturor documentelor specifice necesare implementării activităților și atingerii rezultatelor de proiect menționate mai sus.
 14. Urmărește îndeplinirea la timp a activităţilor, stabileşte sarcinile experților din subordine şi termenele-limită, în acord cu cele comunicate de către managerul de proiect.

 

 1. Realizează, sub îndrumarea științifică a Institutului Național al Patrimoniului, coordonarea, planificarea și îndeplinirea activităților care conduc la atingerea a două rezultate principale ale proiectului Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate, și anume: Analiza și inventarierea legislației în domeniul patrimoniului și Codul patrimoniului cultural.
 2. Coordonează activitatea experților din grupurile de lucru care realizează inventarierea și analiza legislației în domeniul patrimoniului cultural și contribuie el însuși la acestea.
 3. Contribuie la integrarea rezultatelor inventarierii legislației într-o analiză specifică a actelor normative cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și coordonează munca experților responsabili cu această activitate.
 4. Coordonează procesul de consultare publică în vederea adoptării unei variante finale a analizei legislației în domeniul patrimoniului, contribuind apoi la integrarea punctelor de vedere exprimate în cadrul consultărilor.
 5. Coordonează procesul de sistematizare a legislației cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, armonizând contribuțiile experților responsabili cu elaborarea Codului.
 6. Coordonează procesul de consultare publică a proiectului de Cod, contribuind apoi la integrarea punctelor de vedere exprimate în cadrul consultărilor, împreună cu experții care au această responsabilitate în cadrul proiectului.
 7. Asistă departamentele abilitate din cadrul MCIN în procesul de avizare și adoptare a Codului patrimoniului cultural, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind adoptarea actelor normative.
 8. Asigură complementaritatea cu proiectele în derulare care vizează sistematizarea unor acte normative cu incidență în domeniul patrimoniului cultural (în special proiectul implementat de MDRAP Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu – cod SIPOCA 50).
 9. Lucrează îndeaproape cu Coordonatorul celeilalte componente a proiectului, care este responsabil cu elaborarea Strategiei naționale privind protejarea monumentelor istorice, respectiv cu realizarea analizei ex-ante a impactului politicii publice, în vederea armonizării activităților de care sunt răspunzători și a asigurării transferului de rezultate de la o componentă la alta a proiectului, după caz.  
 10. Stabilește și menține o comunicare constantă cu managerul proiectului, informându-l despre progresul activităților pe care le coordonează, și asigură respectarea termenelor și condițiilor impuse prin contractul de finanțare a proiectului comunicate de către acesta.
 11. Comunică și colaborează cu departamentele MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului.
 12. Asigură calitatea rezultatelor de proiect pentru care este direct responsabil, inclusiv prin verificarea permanentă a activității experților pe care îi coordonează.
 13. Coordonează și contribuie la elaborarea tuturor documentelor specifice necesare implementării activităților și atingerii rezultatelor de proiect descrise mai sus.
 14. Armonizează punctele de vedere ale experților care contribuie la realizarea inventarierii și analizei legislației, precum și la cea a proiectului Codului patrimoniului cultural, asigurându-se de respectarea principiilor impuse prin tezele prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural (aprobate prin Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016).
 15. Are rol consultativ în procesul de selecție a expertizei necesare implementării activităților pe care le coordonează.
 16. Urmărește îndeplinirea la timp a activităţilor, stabileşte sarcinile experților din subordine şi termenele-limită, în acord cu cele comunicate de către managerul de proiect.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în unul sau mai multe dintre domeniile: științe sociale și juridice; științe umaniste și arte; știinţele pământului și atmosferei sau științe inginerești conexe patrimoniului cultural imobil.

2. PERFECȚIONĂRI (SPECIALIZĂRI):

Programe de perfecţionare profesională/ studii de masterat sau postuniversitare în domeniul patrimoniului cultural imobil/ certificat(e) de atestare în domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale

3. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 7 ani vechime în activități și proiecte, inclusiv de cercetare, în domeniul patrimoniului cultural imobil.
Minimum 3 ani experiență în administrația publică centrală sau în alte instituții publice într-o funcție ce vizează gestiunea, protecția sau punerea în valoare a patrimoniului cultural dovedită prin documente.
Constituie avantaj: activitatea academică și didactică în domeniul patrimoniului cultural; activitatea desfășurată în cadrul unor organizații neguvernamentale dedicate protejării patrimoniului cultural.

4. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

5. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, la alegere dintre: franceză, spaniolă, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

6. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de a lua decizii, de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

7. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de coordonare a unor echipe pluridisciplinare, abilități de mediator;
Experiență de lucru și comunicare în relație cu administrația publică centrală și locală;
Experiență în domeniul elaborării/ modificării de proiecte legislative, proiecte de politici publice, strategii;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial;
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe
 3. CI (original și copie)
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 27.02.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 3. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
 4. Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020;
 5. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
 6. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 7. Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin Hotărârea nr.561/2009);
 8. Legislația cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • O.G. nr. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, cu modificările și completările ulterioare (aprobată cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
  • Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 26/2000 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
  • Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial
  • O.G. nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legislația cu incidență indirectă în domeniului patrimoniului cultural material (spre exemplu cea referitoare la amenajarea teritorială, urbanism, construcții, protecția mediului, exproprieri, arhive naționale, biblioteci, culte religioase, monumente de for public, așezăminte de cultură);
 10. Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și al peisajului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 07 martie 2019
Data susținerii interviului: 13 martie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”