Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Consilier debutant în cadrul Unității de Management a Proiectului

I. DENUMIREA POSTULUI:

Consilier debutant (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Lucrează îndeaproape cu membrii echipei UMP – BDCE (FP 1562/FP1572), precum și cu celelalte departamente relevante din cadrul ministerului, în vederea organizării și implementării activităților de natură administrativă din cadrul Programului constituit din cele două proiecte, respectiv FP1562/2006 și FP1572/2006;
 2. Planifică și coordonează activități administrative;
 3. Asigură aprovizionarea cu rechizite, papetărie și alte materiale necesare la nivelul proiectelor FP 1562/2006 și FP1572/2006;
 4. Realizează achizițiile directe prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP;
 5. Asigură fluxul de documente necesare încheierii contractelor de prestări servicii atribuite prin achiziție directă;
 6. Urmărește derularea contractelor cu prestatorii de servicii de natură administrativă;
 7. Verifică respectarea termenelor de livrare contractuale;
 8. Întocmește foaia activității zilnice pentru autoturismul aflat în dotarea UMP-BDCE;
 9. Ține evidența obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe repartizate fiecărui salariat;
 10. Participă la întocmirea și actualizarea planului de achiziții directe;
 11. Întocmește documentele aferente achizițiilor directe realizate (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative etc.);
 12. Supervizează realizarea plăților către furnizorii și prestatorii de servicii conform condițiilor contractuale agreate;
 13. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune;
 14. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de Directorul Unității de Management a Proiectului și de Directorul adjunct fonduri rambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experiență evidența mijloacelor fixe.
Experiență pe un post similar constituie avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabele şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilităţi de comunicare scrisă şi verbală.
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate, obiectivitate, conduită morală,
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Cunoștințe și experiență în domeniul funcțiilor administrative;
Cunoștințe și experiență practică în arhivarea electronică a documentelor.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 14.05.2019, ora 16:30.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 20 februarie 2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/O 1 1562 (2006)), destinat finanțării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 933 din 7 august 2007, privind aprobarea Acordului- cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 5. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri rambursabile”;
 8. OMFP 2861/2009 – Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 9. HOTĂRÂRE nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala și ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 22 mai 2019 (ora probei scrise va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor)
Data susținerii interviului: 27 mai 2019 (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)
Telefon: 021.222.84.79

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier debutant în cadrul Programului constituit din cele două proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei