Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Locul desfășurării activității: Muzeul Național de Istorie a României (MNIR)

DOCUMENTARIST – studii superioare: Selecție și validare
2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

ILIE Oana

88,83

94,50

91,66

ADMIS

2.

FLOREA Mihai-Ștefan

78,00

86,33

82,16

ADMIS

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare bunuri culturale de patrimoniu
4 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

TĂTARU Cristiana

91,16

94,83

92,99

ADMIS

2.

DRAGOMIR Gabriela

93,33

92,17

92,75

ADMIS

3.

SAMSON Andra

95,50

90,00

92,75

ADMIS

4.

BĂDESCU Alexandru-Mihail

90,33

89,50

89,91

ADMIS

FOTOGRAF
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

PERPITS Márk Robert

97,66

92,33

94,99

ADMIS

2.

FILIP Matei

89,66

88,00

88,83

ADMIS

3.

AMARIE Marius

78,66

88,17

83,41

ADMIS

4.

IAMANDESCU Ioan-Camil

63,16

87,33

75.24

RESPINS

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
8 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

VASILE Mihai-Gabriel

93,50

91,67

92,58

ADMIS

2.

BORȘ Corina-Ioana

92,66

92,00

92,33

ADMIS

3.

MOLDOVEANU Katia

87,33

90,67

89,00

ADMIS

4.

ION Manuela-Salomeea

89,33

87,67

88,50

ADMIS

5.

PĂIUȘAN-NUICĂ Monica-Cristina

82,00

94,00

88,00

ADMIS

6.

ȘTEFAN Andreea

87,66

87,50

87,58

ADMIS

7.

KÖNIG Eugenia-Nicoleta

82,33

89,00

85,66

ADMIS

8.

GON Pompilia-Teodora

73,66

88,17

80,91

ADMIS

9.

MĂLĂNCIOIU Raluca-Elena

73,66

ABSENT

-

RESPINS

Locul desfășurării activității: Institutul Național al Patrimoniului (INP)

DOCUMENTARIST- studii medii: Manipulare digitală
1 post – 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MIU Cosmin-Alexandru

86,16

85,33

85,74

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.