Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 22.05.2019 - PROBA SCRISĂ

În cadrul Programului constituit din cele două proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1572 (2006) și F/P 1562 (2006)

Consilier debutant

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

Panaitescu Costică-Felix

ADMIS

Sala 211; ora: 0930

-

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidatului se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. În situația în care candidatul nu este prezent la efectuarea apelului nominal ori care nu poate face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea este considerat absent.

După verificarea identității, candidatul va semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidatului, după începerea probei scrise, ieșirea acestuia din sală pe timpul desfășurării examenului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care acesta poate fi însoțit de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidatului nu îi este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.