Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de FOTOGRAF în cadrul proiectului ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

I. DENUMIREA POSTULUI:

FOTOGRAF (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) - 3 posturi

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Complexul Național Muzeal ASTRA Sibiu

III. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Fotografiază resursele culturale de tip document sau obiect de patrimoniu din colecțiile Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu utilizând aparatură specifică conform standardelor stabilite în cadrul proiectului E-Cultura de către specialiștii UMP;
 2. Post-procesează fișierele electronice rezultate: modificări de contrast, luminozitate, decupări etc. (după caz);
 3. Alocă identificatori unici, verifică calitatea rezultatelor;
 4. Colaborează cu persoanele care asigură manipularea documentelor pentru a fotografia documentele aflate într-o stare de conservare precară, respectiv care au dimensiuni mari;
 5. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postuluI persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Experiența în fotografiere de documente de arhivă și de obiecte de patrimoniu cultural reprezintă un avantaj.
Nu este necesară vechimea în muncă/specialitate.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex.: ACDSee, Photoshop).
Cunoștințe de utilizare a unor programe de prelucrare de imagini și de utilizare a softurilor de scanare.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii.

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto (Europass)
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Documentele ce alcătuiesc dosarul de concurs se vor depune personal la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503 sau se vor transmite electronic (scanate) la adresa de e-mail: anamaria.ciobanu@umpcultura.ro ori prin orice formă de corespondență (poștă, curier, fax: + 40 21 222 84 79) la adresa: MCIN – UMP, Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, București 030833, cu condiția primirii acestora până la data limită, urmând ca exemplarele originale să fie prezentate în ziua susținerii probei scrise.
Data: 23.08.2019, ora 14.00
Telefon: 021.224.45.12
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC)2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură)
 3. Regulamentul de organizare și funcționare al Complexului Național Muzeal ASTRA
 4. Muzeul în aer liber – catalog tematic online: www.muzeulinaerliber.ro
 5. Legislație specifică:
  1. Legea muzeelor și colecțiilor publice (legea nr. 311/2003 cu modificările și completările ulterioare);
  2. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național cu modificările și completările ulterioare);
  3. HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare.
 6. Principii de scanare
  1. Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009
  2. Federal Agencies Digital Guidelines Iniative, Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files. Creation of Raster Image Files, September 2016
  3. IFLA, Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives, March 2002
  4. National Archives and Records Administration, Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access
  5. British Library-Endangered Archives Programme, Guidelines for photographing and scanning archival material
 7. Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  1. Europeana Publishing Guide v1.7
  2. Europeana publishing framework content
  3. Europeana publishing framework metadata
 8. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: Complexul Național Muzeal ASTRA - Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA, Str. Pădurea Dumbrava nr. 16 – 20, Sibiu, județul Sibiu (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele selecției dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 02.09.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor.
Data interviu: 06.09.2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.
Telefon: 021.222.84.79

TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

Conform art.1 alin.1 pct. 36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.