Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele probei scrise la concursurile CAE cu atribuții în evaluarea tehnică (cultural-artistică) a proiectelor și CAE cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

Postul pentru care candidează

SALA/ ORA/DATA*

1.

CÎRJAN MIHAELA-IOANA

ADMIS

71,00

CAE cu atribuții în evaluarea tehnică (cultural-artistică) a proiectelor

Sala 503; ora: 12:20
/13.09.2019

2.

MIUȚI RUXANDRA

ADMIS

73,66

CAE cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

Sala 503; ora: 12:30
/13.09.2019

3.

SION MARINA RODICA

ADMIS

72,33

CAE cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

Sala 503; ora: 12:40
/13.09.2019

4.

CÂRNU CODRINA

ADMIS

52,66

CAE cu atribuții în evaluarea tehnico-financiară a proiectelor

Sala 503; ora: 12:50
/13.09.2019

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul, este de minimum 50 de puncte.

2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.

3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    

4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.

5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate. 

6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.