Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă determinată în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Arhiva Națională de Filme București

--

I.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare:

 • 1 post - 4h/zi, 20 ore/săptămână
 • 1 post - 5 ore/săptămână

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Selectează subiectele de film care vor fi digitizate și stabilește metodologia de lucru, respectiv prioritizează fotografiile care vor fi scanate ținând cont de criteriile de selecție recomandate în cadrul Proiectului E-Cultura de către specialiștii UMP.
 • Coordonează și monitorizează activitățile de scanare a fotografiilor și activitățile de digitizare propriu-zise din ANF, desfășurate în cadrul proiectului E-cultura, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, la standardele de calitate cerute.
 • Verifică respectarea termenelor și a volumului de material scanat și de metadate livrat către proiectul E-cultura.
 • În colaborare cu Responsabilul digitizare-monitorizare și personalul din cadrul proiectului, asigură respectarea graficului de alocare a echipamentelor de digitizare.
 • Verifică respectarea cerințelor de calitate, atât pentru fotografiile, cât și pentru pentru obiectele digitale și metadatele asociate acestora: stabilește metadatele fișelor de catalog, asigură respectarea și implementarea standardului pentru denumirea fișierelor digitale rezultate prin digitizare și a standardului de digitizare.
 • Monitorizează activitățile desfășurate pentru realizarea obiectivelor cantitative și  respectarea termenelor propuse și redactează rapoarte lunare către Responsabilul digitizare-monitorizare.
 • Verifică și validează metadatele create.
 • Verifică concordanța dintre resursa digitală și fișa descriptivă.
 • Comunică cu Responsabilul digitizare-monitorizare în vederea respectării obligațiilor care decurg din fișa postului.
 • Fixează prioritățile, circuitul documentelor și criteriile de verificare și corecție.
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în științe umaniste.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an vechime într-un post de conducere în domeniul patrimoniului cinematografic.
Constituie un avantaj experiența în organizarea, evidența si documentarea patrimoniului cinematografic.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține bune cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex.: Microsoft Office).

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Legislație specifică:
  • HG nr.1063/2005 privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Arhivei Naționale de Filme
  • Legea cinematografiei nr.328/2006, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național cu modificările și completările ulterioare)
 • Procesul de digitizare în România:
  • Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008);
  • Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (Jurnalul Oficial L,283, 29.10.2011);
  • Concluziile Consiliului din 10 mai 2012 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (2012/C 169/02)-Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 169/5 din 15.06.2012;
  • Raport al Comisiei Către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea proiectului Europeana și calea de urmat în continuare, COM/2018/612 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0612)
  • Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 – Hotărârea Guvernului nr. 245 din 7 aprilie 2015 (act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 340 bis/19.V.2015);
 • Proiectul E-cultura:
  • Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură).
 • Drepturi de autor și alte drepturi personale:
  • Legea nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
  • Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).
 • Biblioteca Digitală Europeana:
  • Europeana Publishing Guide v1.7
  • Europeana publishing framework content
  • Europeana publishing framework metadata
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguidelines.gov
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

II.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare fișiere digitale/resurse culturale, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Identifică resursele culturale care vor fi supuse digitizării selectate de către Responsabilul Selecție și Validare.
 • Asigură identificarea colecțiilor în arhiva de documente non-film.
 • Asigură extragerea resurselor culturale din colecții, respectiv fonduri.
 • Asigură pregătirea pentru scanare: extragerea din dosare, distribuirea către persoanele implicate în digitizare etc. .
 • Verifică integritatea și starea de conservare și semnalează problemele tehnice .
 • Asigură gestionarea resurselor culturale care vor fi supuse digitizării pe perioada fotografierii.
 • Post-procesează fișierele electronice rezultate (realizează editarea punctuală asupra fișierelor electronice, acolo unde este cazul): contrast, luminozitate, recunoaștere generică de text (OCR) etc.
 • Realizează împărțirea fișierelor rezultate din scanarea resurselor culturale, în fișiere electronice distincte, ținând cont de specificațiile și normele stabilite în cadrul proiectului E-cultura, de către specialiștii UMP.
 • Asigură reintroducerea în colecții și fonduri.
 • Verifică periodic integritatea spațiilor de stocare și atrage atenția asupra riscurilor de deteriorare.
 • Acordă asistență persoanei care scanează fotografiile, ajută la scanarea documentelor aflate în stare precară.
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an experiență într-un post cu responsabilități de evidență și inventariere a patrimoniului cinematografic.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține bune cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare, precum și creare si editare de fișiere XML şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în evidența, inventarierea și prelucrarea arhivistică a documentelor din patrimoniul cinematografic.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Legislație specifică:
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Arhivei Naționale de Filme;
  • Legea cinematografiei nr.328/2006, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare);
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Procesul de digitizare în România:
  • Hotărârea Guvernului nr.1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008);
  • Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (Jurnalul Oficial L,283, 29.10.2011);
  • Concluziile Consiliului din 10 mai 2012 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (2012/C 169/02)-Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 169/5 din 15.06.2012;
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7;
  • Europeana publishing framework content;
  • Europeana publishing framework metadata;
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguidelines.gov
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

III.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii medii: Postprocesare video, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Efectuează operații de corecție digitală a imaginilor scanate, prin echilibrarea luminii pentru fiecare secvență.
 2. Efectuează corecția secundară, intervenind pe bucăți de cadru, precum și stabilizarea și recadrarea cadrelor cu defecțiuni.
 3. Efectuează echilibrarea finală a tuturor secvențelor din imagine.
 4. Efecuează corecția de culoare artistică prin adăugarea unei dominante de culoare în fiecare secvență, astfel încât să se obțină o variantă asemănătoare cu concepția operatorului de imagine al filmului.
 5. Realizează exportul fișierului din formatul 4K la rezoluția HD stabilită în cadrul proiectului.
 6. Atribuie identificatori unici fiecarui material, verifică calitatea rezultatelor.
 7. Colaborează cu persoanele care asigură catalogarea imaginilor.
 8. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an experiență în domeniul digitizării peliculei și postprocesării fișierelor video.
Experiența în domeniul cinematografiei constituie avantaj.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține bune cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare, precum și creare si editare de fișiere XML şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în evidența, inventarierea și prelucrarea arhivistică a documentelor din patrimoniul cinematografic.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Legislație specifică:
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Arhivei Naționale de Filme;
  • Legea cinematografiei nr.328/2006, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare);
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Principii de scanare:
  • Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009
  • Federal Agencies Digital Guidelines Iniative, Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files. Creation of Raster Image Files, September 2016
  • IFLA, Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives, March 2002
  • National Archives and Records Administration, Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access
  • British Library-Endangered Archives Programme, Guidelines for photographing and scanning archival material
  • A comparison of scanning technologies for ARCHIVAL MOTION PICTURE FILM
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7;
  • Europeana publishing framework content;
  • Europeana publishing framework metadata;
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguidelines.gov
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

IV.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii medii: Scanare, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Scanează resursele culturale de tip fotografii/filme de patrimoniu din colecțiile Arhivei Naționale de Filme utilizând aparatură specifică conform standardelor stabilite în cadrul proiectului E-Cultura de către specialiștii UMP;
 2. Participă la postprocesarea fișierelor electronice rezultate: modificări de contrast, luminozitate, decupări etc.
 3. Verifică fișierele electronice rezultate din scanare.
 4. Alocă identificatori unici obiectelor digitale rezultate din scanare și verifică calitatea rezultatelor.
 5. Colaborează cu persoanele care asigură manipularea documentelor pentru a scana documentele aflate într-o stare de conservare precară, respectiv care au dimensiuni mari.
 6. Colaborează cu persoanele care asigură manipularea digitală pentru a implementa cele mai bune configurări tehnice ale procesului de scanare.
 7. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Cursurile de perfecționare și formare profesională în domeniul arhivisticii constituie avantaj.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an vechime în domeniul arhivisticii.
Minimum 1 an experiență în scanarea documentelor de arhivă din patrimoniul național al cinematografiei.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține bune cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare, precum și creare si editare de fișiere XML şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură)
  • Legislație specifică:
   Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare.
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Arhivei Naționale de Filme;
  • Legea cinematografiei nr.328/2006, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare);
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Principii de scanare:
  • Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009
  • Federal Agencies Digital Guidelines Iniative, Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files. Creation of Raster Image Files, September 2016
  • IFLA, Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives, March 2002
  • National Archives and Records Administration, Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access
  • British Library-Endangered Archives Programme, Guidelines for photographing and scanning archival material
  • A comparison of scanning technologies for ARCHIVAL MOTION PICTURE FILM
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7;
  • Europeana publishing framework content;
  • Europeana publishing framework metadata;
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguidelines.gov
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

V.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii medii: Recondiționare, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Controlează și selectează materialele primare: negativele de imagine și sunet sau de multiplicare din colecțiile ANF, evaluează starea acestora și stabilește tratamentul adecvat în vederea pregătirii  filmelor pentru digitalizare; 
 2. Execută pregătirea materialelor primare și de multiplicare pentru securitatea lor în mașinile de tratament;
 3. Asigură tratamentul și curățarea peliculei utilizând mașinile specifice de tratament antimucegai în vederea transpunerii digitale;
 4. Verifică  recondiționarea fizică și chimică a  peliculei și o pregătește pentru transpunerea digitală.
 5. Colaborează cu Responsabilul Selecție și validare pentru a implementa cele mai bune configurări ale procesului de recondiționare.
 6. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Absolvirea unor cursuri de specializare în domeniul restaurării filmelor.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an vechime în domeniul recondiționării peliculei de film.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține bune cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare, precum și creare si editare de fișiere XML şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Experiență în domeniul cinematografic: conservarea, restaurarea și recondiționarea/ restaurarea peliculei de film.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură)
 • Legislație specifică:
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Arhivei Naționale de Filme;
  • Legea cinematografiei nr.328/2006, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare);
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Principii de recondiționare și restaurare a peliculei:
  • Tehnologia prelucrării peliculei, V.Munteanu, Editura Didactică și Pedagogică, 1977
  • Tehnologia cinematografică, Popescu Iuliu, Petculescu Alexandru Editura Didactică și Pedagogică, 1968
 • Principii de scanare:
  • Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009
  • Federal Agencies Digital Guidelines Iniative, Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files. Creation of Raster Image Files, September 2016
  • IFLA, Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives, March 2002
  • National Archives and Records Administration, Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access
  • British Library-Endangered Archives Programme, Guidelines for photographing and scanning archival material
  • A comparison of scanning technologies for ARCHIVAL MOTION PICTURE FILM
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7;
  • Europeana publishing framework content;
  • Europeana publishing framework metadata;
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguidelines.gov
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

VI.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii medii: Conversie analog-digital, 1 post (4 ore/zi,  20 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează conversia înregistrărilor din formatul analog în formatul digital folosind tehnologia specifică.
 2. Efectuează transpunerea digitală a filmelor selectate și pregătite pentru digitalizare,  utilizând  aparatură specifică conform standardelor stabilite în cadrul proiectului E-Cultura de către specialiștii UMP (un scanner de peliculă conectat la o placă de captură profesională, care permite redarea și transmiterea unei imagini la o rezoluție de minim 4K, un computer care poate susține lucrul cu o imagine 4K în timp real și un soft de captură, un monitor profesional și un spațiu de stocare suficient - minim 20TB).
 3. Salvează pe un hard disc imaginile de film scanate la rezoluție maximă.
 4. Execută operații de curățare digitală a imaginilor la o rezoluție de minimum 4K.
 5. Execută operații de montaj pentru imaginile scanate.
 6. Alocă identificatori unici fiecarui material, verifică calitatea rezultatelor.
 7. Colaborează cu persoanele care asigură postprocesarea imaginilor pentru a obtine o calitate cât mai bună a filmelor scanate.
 8. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.
Absolvirea unor cursuri de specializare în domeniul restaurării filmelor.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an vechime în domeniul digitizării peliculei de film.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține bune cunoştinţe de operare pe calculator și de utilizare a unor programe specifice de scanare a peliculei (ex.: Da Vinci Resolve).

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în transpunerea din peliculă în format digital a imaginii și sunetului.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură)
 • Legislație specifică:
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Arhivei Naționale de Filme;
  • Legea cinematografiei nr.328/2006, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare);
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Principii de scanare:
  • Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009
  • Federal Agencies Digital Guidelines Iniative, Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files. Creation of Raster Image Files, September 2016
  • IFLA, Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives, March 2002
  • National Archives and Records Administration, Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access
  • British Library-Endangered Archives Programme, Guidelines for photographing and scanning archival material
  • A comparison of scanning technologies for ARCHIVAL MOTION PICTURE FILM
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7;
  • Europeana publishing framework content;
  • Europeana publishing framework metadata;
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguidelines.gov
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

VII.

DENUMIREA POSTULUI:

BIBLIOGRAF – Catalogare resurse culturale:

 • 2 posturi - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână
 • 1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Documentează resursele culturale din colecțiile de filme și de documente ale ANF (filme documentare, jurnale de actualități, fotografii, negative foto, etc.)
 • Cataloghează analitic filmele și fotografiile din patrimoniul cultural național deținute în colecțiile ANF pentru proiectul E- cultura: Biblioteca digitală a României și identifică descriptorii potriviți pe care îi înregistrează în aplicația specifică, respectând standardele de calitate impuse de Europeana - Biblioteca Digitală Europeană și stabilite în cadrul proiectului E-cultura, de către speciliaștii UMP.
 • Documentează resursele culturale ce urmează a fi catalogate folosind surse bibliografice științifice.
 • Colaborează cu persoanele care asigură selecția și validarea pentru a stabili strategia de catalogare, respectând prioritățile, circuitul documentelor și criteriile de verificare și corecție.
 • Comunică cu Responsabilul digitizare-monitorizare în vederea respectării obligațiilor care decurg din fișa postului.
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent.
Studiile de masterat/doctorat în domeniul cinematografiei, precum și specializările în domeniul cinematografiei și biblioteconomiei constituie un avantaj.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an vechime în documentarea și catalogarea patrimoniului cinematografic.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține bune cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex.: Microsoft Office).

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Experiență în evidența și documentarea patrimoniului cinematografic.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Legislație specifică:
  • HG nr.1063/2005 privind organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme
  • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Arhivei Naționale de Filme
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea cinematografiei nr.328/2006, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național cu modificările și completările ulterioare)
 • The FIAF Moving Image Cataloguing Manual written by Natasha Fairbairn, Maria Assunta Pimpinelli, Thelma Ross, Edited by Linda Tadic
 • Procesul de digitizare în România:
  • Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008);
  • Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (Jurnalul Oficial L,283, 29.10.2011);
  • Concluziile Consiliului din 10 mai 2012 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (2012/C 169/02)-Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 169/5 din 15.06.2012;
  • Raport al Comisiei Către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea proiectului Europeana și calea de urmat în continuare, COM/2018/612 final (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0612)
 • Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură).
 • Principii de catalogare: Murtha Baca, Patricia Harpring, Elisa Lanzi, Linda McRae, Ann Whiteside, Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images,  American Library Association, Chicago 2006.
 • Biblioteca Digitală Europeana:
  • Europeana Publishing Guide v1.7
  • Europeana publishing framework content
  • Europeana publishing framework metadata
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguidelines.gov
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

--

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postuluI persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție;
 3. CI + copie;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto (Europass)
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la pct.8, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Documentele ce alcătuiesc dosarul de concurs se vor depune personal la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503.
Data: 07.10.2019, ora 16.30
Telefon: 021.224.45.12
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 15.10.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor.
Data interviu: 21.10.2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.
Telefon: 021.222.84.79

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca Digitală a României”