Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, perioadă determinată, în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Societatea Română de Radiodifuziune

--

I.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare, 1 post (8 ore/zi,  40 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Selectează, evaluează și prioritizează resursele culturale audio care vor fi digitizate și catalogate, ținând cont de criteriile de selecție recomandate în cadrul Proiectului E-cultura de către specialiștii UMP.
 • Monitorizează activitățile de digitizare și catalogare din SRR, desfășurate în cadrul proiectului E-cultura, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, la standardele de calitate cerute.
 • Verifică respectarea termenelor și a volumului de material digital și de metadate livrat către proiectul E-cultura.
 • În colaborare cu Responsabilul digitizare-monitorizare al UMP și personalul din centrele regionale, asigură respectarea graficului de alocare a echipamentelor de digitizare.
 • Verifică respectarea cerințelor de calitate, atât pentru obiectele digitale, cât și pentru metadata asociate acestora: stabilește metadata fișelor de catalog, asigură respectarea și implementarea standardului pentru denumirea fișierelor digitale rezultate prin conversie digitală și a standardului de conversie digitală.
 • Monitorizează progresul atins față de obiectivele cantitative și termenele propuse și redactează rapoarte lunare către Responsabilul digitizare-monitorizare.
 • Verifică și validează metadatele create.
 • Verifică concordanța dintre resursa digitală și fișa descriptivă.
 • Comunică cu Responsabilul digitizare-monitorizare în vederea respectării obligațiilor care decurg din fișa postului.
 • Fixează prioritățile, circuitul documentelor și criteriile de verificare și corecție.
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2, absolvite cu diplomă de master.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experiență în documentarea și evidența resurselor culturale audio.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare, precum și creare si editare de fișiere XML şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.
Cunoașterea sistemului de arhivare ”Noa MediArc” reprezintă un avantaj.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Procesul de digitizare în România:
  • Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008);
 • Legislație:
  • Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
   Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7;
  • Europeana publishing framework content;
  • Europeana publishing framework metadata.
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI);
  • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
  • H. Scholz, F. Fantone, Europeana Publishing Guide v1.7. A guide to the metadata and content requirements for data partners publishing their collections in Europeana, Europeana Foundation, 2018
 • Istoria Radioului – patrimoniu audio românesc
  • Bibliografie radiofonică românească, vol.I–III,1928-1944, Buc.,Ed.Casa Radio, 1998-2003;
  • Eugen Denize, Istoria Societății Române de Radiodifuziune ,vol.I-II, Buc., Ed.Casa Radio,1998-2000;
  • Octavian Lazăr Cosma, Simfonicele Radio 1928-1998, Buc. Ed. Casa Radio, 1999
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SRR
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

II.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii superioare: Quality Check, 1 post (8 ore/zi,  40 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuții/responsabilități

 1. Verifică respectarea parametrilor de calitate conveniți pentru exportul resurselor digitale din colecțiile SRR, în cadrul proiectului ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”;
 2. Controlează fiecare resursă culturală audio rezulată din activitatea de conversie digitală, în vederea catalogării urmărind parametrii calitativi stabiliți în cadrul proiectului E-cultura;
 3. Validează sau respinge resursa culturală audio rezultată prin activitatea de conversie digitală, destinată catalogării, în funcție de calitatea acesteia;
 4. Solicită refacerea procesului de conversie digitală în cazul constatării unor deficiențe calitative;
 5. Ajustează, atunci când este cazul, poziţia markerilor delimitativi ai documentului  ingerat;
 6. Verifică  corespondenţa dintre conţinutul fişierului sonor şi numărul de inventar al suportului;
 7. Marchează prin respingere neconcordanţele de identificare a resursei culturale audio (nominalizare/ conţinut);
 8. Completează informația privitoare la condiția tehnică a resursei culturale ingerate;
 9. Acordă calificative fiecărui obiect digital din cadrul aplicației specifice;
 10. Își însușește planul de digitizare prioritară a documentelor, conform criteriilor de reprezentativitate, oportunitate și fezabilitate convenite pentru proiectul ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”;
 11. Colaborează cu echipa de proiect pentru respectarea priorităților, circuitului documentelor precum  și a criteriilor de verificare și corecție;
 12. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii superioare în regim Bologna ciclul 1 și 2 absolvite cu diplomă de master.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an experiență în documentarea și evidența resurselor culturale audio.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.
Cunoașterea sistemului  de arhivare Noa MediArc și a sistemului de producție Radioman reprezintă un avantaj.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Cunoștințe de cultură generală în special din domeniul muzicii, literaturii, istoriei și a patrimoniului cultural.
Cunoștințe de istoria radioului românesc: emisiuni, personalități etc

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Procesul de digitizare în România:
  Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008)
 • Legislație:
 • Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
 • Europeana Publishing Guide v1.7
 • Europeana publishing framework content
 • Europeana publishing framework metadata
 • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI);
 • Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • H. Scholz, F. Fantone, Europeana Publishing Guide v1.7. A guide to the metadata and content requirements for data partners publishing their collections in Europeana, Europeana Foundation, 2018
 • Istoria Radioului – patrimoniu audio românesc:
  Eugen Denize, Istoria Societății Române de Radiodifuziune ,vol.I-II, Buc., Ed.Casa Radio,1998-2000;
  Octavian Lazăr Cosma, Simfonicele Radio 1928-1998, Buc. Ed. Casa Radio, 1999
 • Controlul calității
  NOA Creating Archive Innovations http://www.noa-archive.com/products/archive-transfer-technology/audio-transfer/audio-transfer-control/
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SRR
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

III. 

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST – studii medii: Manipulare resurse culturale - 1 post  (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuții/responsabilități

 1. Identifică resursele culturale audio selectate de către Responsabilul Selecție și Validare în registrele de evidenţă ale Fonotecii;
 2. Identifică resursele culturale audio selectate pentru digitizare prioritară în colecțiile Arhivei sonore  a SRR;
 3. Asigură transportul documentelor din depozite de arhivă la biroul de evidenţă al materialelor sonore;
 4. Identifică şi completează datele lipsă din fişa de evidență corespunzătoare categoriei suport: titlul, numărul suportului în grup, cota);
 5. Completează  câmpurile rezervate pentru metadatele de gestiune;
 6. Completează, conform programării, bonurile de comandă pentru cabinele de ingerare;
 7. Asigură transportul documentelor sonore selectate în cabinele de ingerare;
 8. Respectă planificarea operațiunilor pentru asigurarea menținerii fluxului de ingerare convenit;
 9. Respectă prevederile legislației din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 10. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalureat.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experiență în manipularea și evidența resurselor culturale audio.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe  de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare programe de prelucrare și gestiune a datelor şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.
Cunoașterea sistemul  de arhivare Noa MediArc și  sistemul de producție Radioman reprezintă un avantaj.

CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Procesul de digitizare în România:
  Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008)
 • Procesare digitală
  NOA-Creating Archive Innovations
  http://www.noa-archive.com/products/archive-transfer-technology/audio-transfer/
 • Legislație:
  Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
  Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  Europeana Publishing Guide v1.7;
  Europeana publishing framework content;
  Europeana publishing framework metadata.
  Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI);
  Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
  H. Scholz, F. Fantone, Europeana Publishing Guide v1.7. A guide to the metadata and content requirements for data partners publishing their collections in Europeana, Europeana Foundation, 2018
 • Istoria Radioului – patrimoniu audio românesc
  Bibliografie radiofonică românească, vol.I–III,1928-1944, Buc.,Ed.Casa Radio, 1998-2003;
  Eugen Denize, Istoria Societății Române de Radiodifuziune ,vol.I-II, Buc., Ed.Casa Radio,1998-2000;
  Octavian Lazăr Cosma, Simfonicele Radio 1928-1998, Buc. Ed. Casa Radio, 1999
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SRR
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

--

IV.

DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST – studii medii: Conversie analog-digital - 1 post (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuții/responsabilități

1. Realizează conversia înregistrărilor audio din formatul analog în formatul digital folosind tehnologia specifică și asigură ingerarea în sistemul tehnic al Arhivei Digitale documente audio din colecțiile Arhivei Sonore a SRR, destinate proiectului ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”.
2. Răspunde de calitatea tehnică a materialului digitizat.
3. Își însușește particularităţile sistemelor tehnice din dotare pe baza documentaţiei tehnice pusă la dispoziţie de angajator, cunoștințele necesare exploatării conforme a acestora.
4. Asigură fluxul de ingerare conform graficului stabilit, încadrându-se în parametrii cantitativi și calitativi conveniți.
5. Îşi însuşeşte şi respectă instrucţiunile, procedurile şi normele de lucru specifice locului de muncă.
6. Comunică cu echipa de proiect în vederea respectării tuturor obligațiilor specifice postului.
7. Colaborează cu responsabilul procesului de selecție și validare și cu catalogatorii pentru atingerea obiectivelor stabilite, la standardele de calitate convenite în cadrul proiectului ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”.
8. Respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
9. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii absolvite cu diplomă de bacalureat.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an experiență în conversia digitală a audiogramelor.
Cunoașterea sistemul de digitizare NOARecord, MediaLector și CDLector constituie un avantaj.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare, precum și creare si editare de fișiere XML şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC;
Deține cunoştinţe referitoare la documentul audio pe orice support.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în digitizarea materialelor audio analogice, indiferent de suportul lor fizic, în scopul utilizării lor.
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI:

 • Conversie analog digital
  NOA - Creating Archive Innovations
  http://www.noa-archive.com/products/archive-transfer-technology/audio-transfer/noarecord/
 • Procesul de digitizare în România:
  Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008)
 • Procesare digitală
  NOA-Creating Archive Innovations
  http://www.noa-archive.com/products/archive-transfer-technology/audio-transfer/
 • Legislație:
  Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
  Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  Europeana Publishing Guide v1.7;
  Europeana publishing framework content;
  Europeana publishing framework metadata.
  Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI);
  Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
  H. Scholz, F. Fantone, Europeana Publishing Guide v1.7. A guide to the metadata and content requirements for data partners publishing their collections in Europeana, Europeana Foundation, 2018
 • Istoria Radioului – patrimoniu audio românesc
  Bibliografie radiofonică românească, vol.I–III,1928-1944, Buc.,Ed.Casa Radio, 1998-2003;
  Eugen Denize, Istoria Societății Române de Radiodifuziune ,vol.I-II, Buc., Ed.Casa Radio,1998-2000;
  Octavian Lazăr Cosma, Simfonicele Radio 1928-1998, Buc. Ed. Casa Radio, 1999
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SRR
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

-- 

V.

DENUMIREA POSTULUI:

BIBLIOGRAF - Catalogare resurse culturale - 4 posturi (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuții/responsabilități:

 1. Cercetează sistematic resursele culturale din colecțiile arhivei sonore radiofonice;
 2. Participă la elaborarea planului de digitizare prioritară a resurselor culturale, conform criteriilor de reprezentativitate, oportunitate și fezabilitate convenite pentru proiectul ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”;
 3. Participă la selecția formatelor și a standardelor care vor permite conservarea și transmiterea optimă a informației în cadrul proiectului ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”;
 4. Colaborează cu responsabilul operațiunilor de selecție și validarea pentru a stabili strategia de catalogare, respectând prioritățile, circuitul documentelor și criteriile de verificare și corecție;
 5. Colectează informaţii în vederea organizării metadatelor în conformitate cu necesitățile proiectului;
 6. Cataloghează analitic resursele culturale din arhiva sonoră prin identificarea și adaptarea descriptorilor sintetizați în fișa analitică de evidență standard;
 7. Realizează o documentare complexă folosind surse bibliografice științifice și intreprinde dligențele necesare pentru completarea metadatelor în sistemul MediArc cu informaţii din zona redacţională muzicală, literară şi teatrală;
 8. Intermediază  exportul informaţiei din categoria Track, asociate fişierului sonor, în sistemul de producţie Radio Man, prin selectarea comenzii specifice;
 9. Preia şi completează date referitoare la calificativul fiecărei înregistrări muzicale (operativ, documentar, fonotecă de aur, emisiune specială).
 10. Realizează fișa de catalog, respectând standardele de calitate impuse de Europeana.eu - Biblioteca Digitală Europeană și stabilite în cadrul proiectului E-cultura, împreună cu speciliaștii UMP.
 11. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau master în domeniul științelor umaniste (filologie, arhivistică, jurnalism etc) sau științelor sociale.

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experiență în documentarea și evidența resurselor culturale audio.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Cunoștințe de cultură generală în special din domeniul muzicii, literaturii, istoriei  și a patrimoniului cultural;
Cunoștințe de istoria radioului românesc: emisiuni, personalități;
Cunoștințe de utilizare a unor programe electronice de catalogare.
Cunoașterea sistemului de arhivare MediArc și a sistemul de producție Radioman constituie un avantaj.

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Procesul de digitizare în România:
  Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008);
 • Legislație:
  Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
  Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).
 • Principii de catalogare:
  Murtha Baca, Patricia Harpring, Elisa Lanzi, Linda McRae, Ann Whiteside, Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images,  American Library Association, Chicago 2006.
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  Europeana Publishing Guide v1.7;
  Europeana publishing framework content;
  Europeana publishing framework metadata.
  Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI);
  Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
  H. Scholz, F. Fantone, Europeana Publishing Guide v1.7. A guide to the metadata and content requirements for data partners publishing their collections in Europeana, Europeana Foundation, 2018
 • Istoria Radioului – patrimoniu audio românesc
  Bibliografie radiofonică românească, vol.I–III,1928-1944, Buc.,Ed.Casa Radio, 1998-2003;
  Eugen Denize, Istoria Societății Române de Radiodifuziune vol.I-II, Buc., Ed.Casa Radio,1998-2000;
  Octavian Lazăr Cosma, Simfonicele Radio 1928-1998, Buc. Ed. Casa Radio, 1999
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SRR
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

---

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postuluI persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție;
 3. CI + copie;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto (Europass)
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la pct.8, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Documentele ce alcătuiesc dosarul de concurs se vor depune personal la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503.
Data: 07.10.2019, ora 16.30
Telefon: 021.224.45.12
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 15.10.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor.
Data interviu: 21.10.2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.
Telefon: 021.222.84.79

TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca Digitală a României”