Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de DOCUMENTARIST – studii superioare: Quality Check, în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

I. DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST - studii superioare: Quality Check, 1 post (8 ore/zi,  40 ore/săptămână), perioadă determinată

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Societatea Română de Radiodifuziune

III. DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuții/responsabilități

 • Verifică respectarea parametrilor de calitate conveniți pentru exportul resurselor digitale din colecțiile SRR, în cadrul proiectului ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”;
 • Controlează fiecare resursă culturală audio rezulată din activitatea de conversie digitală, în vederea catalogării urmărind parametrii calitativi stabiliți în cadrul proiectului E-cultura;
 • Validează sau respinge resursa culturală audio rezultată prin activitatea de conversie digitală, destinată catalogării, în funcție de calitatea acesteia;
 •  Solicită refacerea procesului de conversie digitală în cazul constatării unor deficiențe calitative;
 • Ajustează, atunci când este cazul, poziţia markerilor delimitativi ai documentului  ingerat;
 • Verifică  corespondenţa dintre conţinutul fişierului sonor şi numărul de inventar al suportului;
 • Marchează prin respingere neconcordanţele de identificare a resursei culturale audio (nominalizare/ conţinut);
 • Completează informația privitoare la condiția tehnică a resursei culturale ingerate;
 • Acordă calificative fiecărui obiect digital din cadrul aplicației specifice;
 • Își însușește planul de digitizare prioritară a documentelor, conform criteriilor de reprezentativitate, oportunitate și fezabilitate convenite pentru proiectul ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”;
 • Colaborează cu echipa de proiect pentru respectarea priorităților, circuitului documentelor precum  și a criteriilor de verificare și corecție;
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postuluI persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul științe umaniste și arte sau științe sociale.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an experiență în documentarea și evidența resurselor culturale audio.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.
Cunoașterea sistemului  de arhivare Noa MediArc și a sistemului de producție Radioman reprezintă un avantaj.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză: nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Cunoștințe de cultură generală în special din domeniul muzicii, literaturii, istoriei și a patrimoniului cultural.
Cunoștințe de istoria radioului românesc: emisiuni, personalități etc

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto (Europass)
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Documentele ce alcătuiesc dosarul de concurs se vor depune personal la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503.
Data: 01.11.2019, ora 13.30.
Telefon: 021.224.45.12
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Procesul de digitizare în România:
  Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008)
 • Legislație:Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
  Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  Europeana Publishing Guide v1.7
  Europeana publishing framework content
  Europeana publishing framework metadata
  Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI);
  Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
  H. Scholz, F. Fantone, Europeana Publishing Guide v1.7. A guide to the metadata and content requirements for data partners publishing their collections in Europeana, Europeana Foundation, 2018
 • Istoria Radioului – patrimoniu audio românesc:
  Eugen Denize, Istoria Societății Române de Radiodifuziune ,vol.I-II, Buc., Ed.Casa Radio,1998-2000;
  Octavian Lazăr Cosma, Simfonicele Radio 1928-1998, Buc. Ed. Casa Radio, 1999
 • Controlul calității
  NOA Creating Archive Innovations http://www.noa-archive.com/products/archive-transfer-technology/audio-transfer/audio-transfer-control/
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SRR
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 12.11.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor.
Data interviu: 19.11.2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.
Telefon: 021.222.84.79

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”