Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Consilier pentru afaceri europene - expert IT în cadrul Programului RO-CULTURA

DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Consilier pentru afaceri europene - expert IT (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) – perioadă determinată

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Administrează, întreține și contribuie la dezvoltarea continuă a sistemului de management electronic (EMSC – Electronic Management System for Culture) pentru Programul PA14 Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural;
 • Configurează apeluri de proiecte, cereri de finanțare, documente adiționale, bugetul, evaluarea administrativă, evaluarea tehnico-financiară, documente aferente implementării, rapoarte și alte șabloane în sistemul EMSC;
 • Oferă suport tehnic pentru echipa de program, solicitanții, promotorii și partenerii de proiect din Programul PA14 în vederea utilizării sistemului de management electronic;
 • Monitorizează starea tehnică a echipamentelor informatice aferente Programului PA14 și asigură întreținerea lor;
 • Evaluează cerințele/necesitățile tehnice IT pentru gestionarea eficientă a Programului PA14, în vederea achiziționării soft-urilor și echipamentelor necesare;
 • Realizează sondarea pieței pentru soft-urile și echipamente IT necesare și participă la întocmirea documentației pentru achiziționarea, testarea și recepționarea acestora în vederea derulării în bune condiții a Programului PA14;
 • Instalează/configurează pachete software și echipamentele IT aferente Programului PA14 și rezolvă problemele tehnice;
 • Realizează back-up tuturor datelor aferente Programului PA14 și răspunde de asigurarea securității datelor;
 • Răspunde de configurarea, întreținerea serverelor și siguranța datelor de pe server, precum și de buna funcționare a rețelei de calculatoare a Programului PA14;
 • Creează o rețea de tip intranet – File-sharing și configurează drepturi pe foldere pentru echipa de program;
 • Răspunde de evidența, întreținerea și actualizarea soft-urilor (inclusiv cele de securitate) și echipamentelor IT aferente Programului PA14;
 • Participă la dezvoltarea de aplicații informatice pentru programul PA14 (ex. colaborează la proiectarea, dezvoltarea și administrarea bazelor de date) și testează programe, propune achiziționarea de programe, se ocupă de asigurarea licențelor de programe;
 • Asigură buna funcționare a conexiunilor de Internet pentru Programul PA14;
 • Monitorizează traficul Web aferent Programului PA14 (internet si email-uri: total, pe useri, pe diferite destinații etc);
 • Gestionează contractele din cadrul Programului PA14 cu furnizorii de soft-uri, echipamente IT și servicii IT;
 • Acordă în permanență asistență de specialitate angajaților PA14.
 • Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor/partenerilor de proiect/beneficiarilor din cadrul Programului PA14.
 • Participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP.
 • Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene;
 • Colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale;
 • Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor și responsabilităților prevăzute în fișa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative și calitative cerute de șeful ierarhic superior.
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de Directorul Unității de Management a Proiectului și de Directorul adjunct fonduri nerambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclurile 1 și 2 absolvite cu diplomă licență/master – profil informatic, cibernetic, automatizări.
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului de proiect constituie un avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Cel puțin 2 ani experiență în domeniul IT, inclusiv dezvoltare software.
Experiența în management de proiect constituie avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoștințe aprofundate de informatică (ex. Windows, Linux, Centos7, baze de date, programare, Java, comunicații/rețele de date, mașini virtuale) și este familiarizat cu softuri de management de proiect.

4. LIMBI STRĂINE:

Limba engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale, precum și abilități de mediator;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Abilitatea de a înțelege și a rezolva probleme de procesare a datelor;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii;
Disponibilitate pentru deplasări.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție și minimum o recomandare din care să rezulte experiența solicitată;
 3. CI + copie;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto;
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății);
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 14 noiembrie 2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 2. Memorandum de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 3. https://emsc.ro-cultura.ro
 4. https://profs.info.uaic.ro/~acf/java/Cristian_Frasinaru-Curs_practic_de_Java.pdf
 5. http://tille.garrels.be/training/tldp/ITL-Romanian.pdf
 6. Computer networking: a top-down approach / James F. Kurose, Keith W. Ross.—6th ed;
 7. Documentații de sisteme de operare (instalare si configurare, administrare, utilitare), documentații servere internet, documentații echipamente;
 8. Softuri dedicate managementului de proiect – MS Project
 9. Ghid de achiziții software pentru instituțiile publice, https://www.anis.ro/wp-content/uploads/2016/12/Ghid-Achizitii-Software-pentru-Institutiile-Publice-v1.0.pdf
 10. Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte;
 11. Configurare și administrare rețele LAN bazate pe sisteme de operare Microsoft Windows Server 2008 și Microsoft Windows Server 2012;
 12. Instalare, configurare, administrare sisteme de operare Windows 7, Windows 8 și Windows 10;
 13. Instalare și utilizare a produselor pachetului MS Office 2010 și MS Office 2013 – Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook;
 14. Instalare și administrare Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 și Microsoft SQL Server 2012, lucrul cu baze de date.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala și ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 22 noiembrie 2019
Data susținerii interviului este 28 noiembrie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante – în cadrul Programului RO-CULTURA