Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul Ce va avea loc în data de 12.11.2019 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Societatea Română de Radiodifuziune

DOCUMENTARIST - studii superioare: Quality Check
1 post - 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA /DATA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

ISARU TEODOR-FLORENTIN

ADMIS

Sala 211, 12.11.2019, ora 15.00

-

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – ICEM TULCEA

BIBLIOGRAF - Catalogare patrimoniu cultural
1 post - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA /DATA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

TALMAȚCHI GABRIEL-MIRCEA

ADMIS

Sala 211, 12.11.2019, ora 15.00

-

NOTĂ: Exemplarele originale ale documentelor transmise electronic la înregistrarea dosarului de concurs se vor prezenta în ziua susținerii probei scrise. Proba scrisă se va desfășura la sediul Ministerului Culturii – UMP, Bd. Unirii nr.22, București sector 3.

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii și Identității Naționale.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.