Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele probei scrise pentru posturile vacante din cadrul programului RO-CULTURA

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

Postul pentru care candidează

SALA/ ORA/DATA*

1.

Moraru Adrian-Lucian

ADMIS

65,66

CAE - expert IT

Sala 503; ora: 13:30
/28.11.2019

2.

Tăcină Florentina Alexandra

RESPINS

32,00

CAE – evaluare tehnico-financiară

-

3.

Lotreanu Monica

RESPINS

26,00

CAE – evaluare tehnico-financiară

-

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate. 
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.