Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de BIBLIOGRAF

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de BIBLIOGRAF, în cadrul proiectului ”E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

I. DENUMIREA POSTULUI:

BIBLIOGRAF, 2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână, perioadă determinată (Centru regional de digitizare)

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (Centru de digitizare)

III. DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuții/responsabilități

 1. Participă la corectarea și completarea metadatelor din fișele de catalog, elaborate de catalogatorii din instituțiile participante conform recomandărilor responsabilului digitizare-monitorizare și aplicând principiile și standardele stabilite în cadrul proiectului E-cultura.
 2. Participă la realizarea procesului de asociere a descriptorilor specifici din fișele de catalog realizate de catalogatorii din instituțiile participante cu termenii din fișierele de autoritate internaționale, precum Getty Art and Architecture Thesaurus, Wikidata, Geonames Getty Thesaurus of Geographic Names, Union List of Artist Names (ULAN) - The Getty, VIAF: The Virtual International Authority File etc. pentru realizarea activității de îmbogățire a resurselor culturale, conform cerințelor de calitate impuse de Europeana, biblioteca digitală europeană.
 3. Verifică respectarea termenelor și a normelor privitoare la digitizarea resurselor culturale în cadrul proiectului E-cultura, informându-i permanent pe responsabilii digitizare-monitorizare asupra eventualelor probleme și riscuri care ar putea apărea.
 4. Realizează și transmite lunar, rapoarte de activitate către responsabilul digitizare-monitorizare în care menționează probleme, soluții sau eventuale riscuri ce pot apărea referitoare la buna desfășurare a procesului de digitizare în instituțiile participante.
 5. Verifică respectarea tuturor solicitărilor responsabililor digitizare-monitorizare adresate  persoanelor angajate în echipele de digitizare din instituțiile participante.
 6. În colaborare cu responsabilul digitizare-monitorizare asigură respectarea graficului de alocare a echipamentelor de digitizare.
 7. Colaborează la realizarea rapoartelor aferente proiectului E-cultura.
 8. Identifică noi instituții culturale, suplimentare celor deja participante în proiectul E-cultura, care dețin colecții de resurse culturale reprezentative ce ar putea fi digitizate și expuse on-line prin portalul Culturalia.
 9. Estimează volumul de muncă, necesarul de resursă umană și echipamentul necesar pentru digitizarea colecțiilor de resurse culturale reprezentative;
 10. Realizează o planificare a viitoarelor activități de digitizare ce vor putea fi realizate după terminarea proiectului E-cultura, în funcție de numărul de resurse culturale, importanța lor și echipamentul existent.
 11. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postuluI persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 absolvite cu diplomă de licență și master.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minim 3 ani experiență în documentare și evidență de patrimoniu cultural.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex.: DOCPAT).

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Cunoștințe consistente în domeniul arheologiei, istoriei, artei și a patrimoniului cultural;
Cunoștințe de utilizare a unor programe electronice de catalogare;
Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Reprezintă un avantaj experiența dobândită în evidența informatizată a patrimoniului cultural

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto (Europass în limba română)
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Documentele ce alcătuiesc dosarul de concurs se vor transmite personal la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503 sau electronic (scanate) la adresa de e-mail: anamaria.ciobanu@umpcultura.ro sau prin orice formă de corespondență (poștă, curier, fax: +40 21 224 45 12), cu condiția primirii acestora până la data limită, urmând ca exemplarele originale să fie prezentate în ziua susținerii probei scrise.
Data: 07.02.2020, ora 13.30.
Telefon: 021.224.45.12
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Legislație specifică:
  • Legea muzeelor și colecțiilor publice (Legea nr. 311/2003 cu modificările și completările ulterioare);
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil cu modificările și completările ulterioare);
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Procesul de digitizare în România:
  • Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008);
   Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (Jurnalul Oficial L, 283, 29.10.2011, P.39);
  • Concluziile Consiliului din 10 mai 2012 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (2012/C 169/02)-Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 169/5 din 15.06.2012;
  • Raport al Comisiei Către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea proiectului Europeana și calea de urmat în continuare, COM/2018/612 final;
  • Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 – Hotărârea Guvernului nr. 245 din 7 aprilie 2015 (act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 340 bis/19.V.2015);
   (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018DC0612)
  • Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură);
 • Principii de catalogare și digitizare:
  • Murtha Baca, Patricia Harpring, Elisa Lanzi, Linda McRae, Ann Whiteside, Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images,  American Library Association, Chicago 2006;
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI) http://www.digitizationguide lines.gov;
  • Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009;
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7;
  • Europeana publishing framework content;
  • Europeana publishing framework metadata;
 • Drepturi de autor și alte drepturi personale:
  • Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1);
 • Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Str. C. Daicoviciu nr. 2, Cluj-Napoca, județul Cluj. (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 14.02.2020, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor.
Data interviu: 20.02.2020, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă. Interviul va fi susținut online (skype).
Telefon: 021.222.84.79

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”