Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ, în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

I. DENUMIREA POSTULUI:

INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ, 2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână, perioadă determinată

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca (Centru regional de digitizare)

III. DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuții/responsabilități

 1. Evaluează și raportează periodic starea de funcționare a echipamentului IT folosit de către instituțiile participante în perioada implementării proiectului E-cultura și a software-ului aferent acestuia.
 2. Participă la recepția și la punerea în funcțiune a echipamentelor IT folosite de către instituțiile participante în perioada implementării proiectului E-cultura. 
 3. Participă la instalarea soft-urilor necesare utilizării echipamentelor IT folosite de către instituțiile participante în perioada implementării proiectului E-cultura. 
 4. Participă alături de furnizori la asigurarea instruirii personalului angajat în cadrul instituțiilor participante în proiectul E-cultura care va utiliza echipamentele IT pe perioada implementării proiectului.
 5. Gestionează împreună cu responsabilii tehnici ai UMP/E-cultura procesul de mutare a echipamentelor IT între instituțiile participante, conform graficului de alocare a echipamentelor de digitizare.
 6. Acordă asistență tehnică utilizatorilor echipamentelor IT folosite de către instituțiile participante în perioada implementării proiectului E-cultura în cazul întâmpinării unor probleme noi/neprevăzute.
 7. Gestionează împreună cu Responsabilii tehnici ai UMP/E-cultura procesul de transfer lunar a datelor aferente resurselor culturale către UMP.
 8. Gestionează împreună cu Responsabilii tehnici ai UMP/E-cultura a procesului de back-up a resurselor culturale create în cadrul proiectului E-cultura de către instituțiile participante în perioada implementării proiectului. 
 9. Gestionează procesul de administrare a resurselor culturale create în instituțiile participante până la momentul transferului lunar către UMP/E-cultura.
 10. Evaluează necesarul de echipament IT pentru digitizarea noilor resurse culturale identificate de bibliografii din Centrul de digitizare în instituțiile din zona Centrului de digitizare.
 11. Asigură comunicarea cu furnizorul în ceea ce privește garanția echipamentelor IT în colaborare cu responsabilii tehnici ai UMP/E-cultura.
 12. Sprijină/asigură trainingul pentru angajații din instituțiile participante în cadrul proiectului E-cultura cu privire la utilizarea platformei Culturalia.
 13. Identifică nevoile participanților și  asigură sprijinul pentru dezvoltarea platformei Culturalia cu integrarea nevoilor/propunerilor de îmbunătățire.
 14. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postuluI persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 absolvite cu diplomă de licență și master.
Reprezintă un avantaj  cursurile/studiile în domeniul  calculatoare și tehnologia informațiilor.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experiență în muncă.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special şi este eficient în utilizarea resurselor IT şi instrumentelor TIC (ex.: ACDSee, Photoshop, DOCPAT).
Cunoștințe de utilizare a unor programe de prelucrare de imaginilor și de utilizare a softurilor de scanare.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto (Europass în limba română)
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Documentele ce alcătuiesc dosarul de concurs se vor transmite personal la sediul Ministerului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503 sau electronic (scanate) la adresa de e-mail: anamaria.ciobanu@umpcultura.ro sau prin orice formă de corespondență (poștă, curier, fax: +40 21 224 45 12), cu condiția primirii acestora până la data limită, urmând ca exemplarele originale să fie prezentate în ziua susținerii probei scrise.
Data: 07.02.2020, ora 13.30.
Telefon: 021.224.45.12
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Legislație:
  • Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.
  • Legea muzeelor și colecțiilor publice (legea nr. 311/2003 cu modificările și completările ulterioare);
  • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național cu modificările și completările ulterioare);
  • HG 1546/2003 privind normele de conservare a bunurilor culturale cu modificările și completările ulterioare.
 • Procesul de digitizare în România:
  • Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008)
 • Biblioteca Digitală Europeana: Europeana
  • Europeana Publishing Guide v1.7
  • Europeana publishing framework content
  • Europeana publishing framework metadata
  • Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI), Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.
 • Arhitectura calculatoarelor și sisteme de operare
  • Documentații de sisteme de operare (instalare și configurare, administrare, utilizare), documentații servere internet, documentații echipamente;
  • Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici periferice, diagnosticare defecte;
  • Instalare, configurare, administrare sisteme de operare Windows 7, Windows 8 şi Windows 10;
  • Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009;
 •  Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Str. C. Daicoviciu nr. 2, Județul Cluj. (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 14.02.2020, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor.
Data interviu: 20.02.2020, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă. Interviul va fi susținut online (skype).
Telefon: 021.222.84.79

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”