Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate probă scrisă pentru postul contractual vacant de Consilier Afaceri Europene EXPERT ACHIZIȚII

PROGRAMUL PA14 RO-CULTURA  

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA/DATA*

1.

PAUL ANDREI LAURENȚIU

RESPINS

40,00

-

  1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
  3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.    
  4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
  5. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.