Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul programului RO-CULTURA

Nr.

NUME/ PRENUME

Postul pentru care candidează

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

GHIȚĂ VICTORIȚA NEVIANA

CAE EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

66.33

83.00

74.67

ADMIS

2

ENE ELENA

CAE EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE

68.00

84.00

76.00

ADMIS

3

BABUCEA EMANUEL

CAE EVALUARE TEHNICĂ

82.33

79.67

81.00

ADMIS

4

SAVU VALENTIN

CAE EVALUARE TEHNICĂ

81.00

79.33

80.17

ADMIS

5

IONICĂ PÎRVU

CAE EVALUARE TEHNICĂ

72.33

92.67

82.50

ADMIS

6

VLAD CRISTIANA

CAE EVALUARE TEHNICĂ

68.66

83.00

75.83

ADMIS

7

POPESCU MIHAELA

CAE EVALUARE TEHNICĂ

52.00

78.33

65.17

ADMIS

8

IONICĂ PÎRVU

CAE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ

66.00

92.67

79.33

ADMIS

9

CIOBANU ANA-MARIA

CAE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ

61.33

87.33

74.33

ADMIS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.
2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
7. Candidații declarați admiși la concursul de ocuparea posturilor vacante sunt obligați să se prezinte la posturi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului.