Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:
MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ AL ROMÂNIEI - MUZEUL COLECȚIILOR DE ARTĂ

DOCUMENTARIST - studii superioare: Selecție și validare
1 post (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

CHIRIAC LILIANA

91,67

77,00

84,33

ADMIS

DOCUMENTARIST - studii medii: Manipulare resurse culturale
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

SAMBETEANU IONUȚ-EUGEN

91,00

77,17

84,08

ADMIS

2.

MIHAI NELA

92,83

70,00

81,42

ADMIS

FOTOGRAF
2 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

PREDA MARIUS

91,67

84,17

87,92

ADMIS

2.

MIROI COSTIN

93,50

81,50

87,50

ADMIS

3.

PAVEL ANDRADA-MARIA

82,50

64,33

73,42

RESPINS

BIBLIOGRAF Catalogare resurse culturale
4 posturi (4 ore/zi, 20 ore/săptămână)

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MIROI ANCA-DANIELA

75,00

87,67

81,33

ADMIS

2.

DAMIAN ILINCA

71,67

85,00

78,33

ADMIS

3.

GINGHINĂ CRISTINA

76,67

70,17

73,42

ADMIS

4.

PASCARU MARIANA-DORINA

61,10

45,33

-

RESPINS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.