Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în datele de 05.03.2021 ȘI 09.03.2021 - PROBA SCRISĂ

E-cultura: Biblioteca Digitală a României

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

DATA/SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BIB 682

ADMIS

05.03.2021/Sala de consiliu, ora 10.30

-

2.

BIB 683

ADMIS

05.03.2021/Sala de consiliu, ora 10.30

-

3.

BIB 684

ADMIS

05.03.2021/Sala de consiliu, ora 10.30

-

NOTĂ: Proba scrisă se va desfășura la sediul Direcției Județene de Cultură Timiș, Str. Episcop Augustin Pacha nr.8, Timișoara, jud.Timiș 

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Direcția Județeană pentru Cultură Dolj (centru regional de digitizare)

BIBLIOGRAF
2 posturi - 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

DATA/SALA/ORA

Motiv respingere dosar

1.

BIB 627

ADMIS

09.03.2021/Sala de ședințe, ora 11.00

-

2.

BIB 652

ADMIS

09.03.2021/Sala de ședințe, ora 11.00

-

3.

BIB 707

ADMIS

09.03.2021/Sala de ședințe, ora 11.00

-

4.

BIB 724

RESPINS

-

Lipsă vechime în muncă solicitată

NOTĂ: Proba scrisă se va desfășura la sediul Direcției Județene de Cultură Dolj, Str. Mihai Viteazul nr.14, Craiova, Județul Dolj

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.