Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante de Consilier pentru Afaceri Europene în cadrul Programului RO-Cultura - PROBA SCRISĂ 20 septembrie 2021

Data publicării: 14 Septembrie 2021

Nr. crt.

NUME PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ ORA

MOTIV RESPINGERE DOSAR

POSTUL PENTRU CARE A CANDIDAT

1

CA2638

ADMIS

Sala 211
Ora 1200

-

CAE Cultural artistic

2

TF2640

ADMIS

Sala 211
Ora 1000

 

CAE Tehnico-financiar

3

TF2679

RESPINS

-

Din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea cerinței din anunțul de concurs „Experiență în evaluare de proiecte (minimum 5 proiecte evaluate)”.

CAE Tehnico-financiar

4

TF2680

RESPINS

-

Din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea cerinței din anunțul de concurs „Experiență în evaluare de proiecte (minimum 5 proiecte evaluate)”.

CAE Tehnico-financiar

5

VF2684

ADMIS

Sala 211
Ora 1200

 

CAE expert verificare financiară

6

CA2685

ADMIS

Sala 211
Ora 1200

-

CAE Cultural artistic

7

VF2692

RESPINS

-

Din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea cerinței privind experiența solicitată

CAE expert verificare financiară

8

CA2699

ADMIS

Sala 211
Ora 1200

-

CAE Cultural artistic

9

TF2705

ADMIS

Sala 211
Ora 1000

 

CAE Tehnico-financiar

10

TF2706

ADMIS

Sala 211
Ora 1000

 

CAE Tehnico-financiar

11

TF2707

ADMIS

Sala 211
Ora 1000

 

CAE Tehnico financiar

12

CA2708

ADMIS

Sala 211
Ora 1200

-

CAE Cultural artistic

13

CA2712

RESPINS

 

Din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea următoarelor cerințe din anunțul de concurs:
- Experiență în evaluare de proiecte (minimum 5 proiecte evaluate);
- Minimum 2 ani experiență în managementul/implementarea proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile/ rambursabile.

CAE Tehnico financiar

14

CA2713

ADMIS

Sala 211
Ora 1200

-

CAE Cultural artistic

15

VF2714

ADMIS

Sala 211
Ora 1200

-

CAE expert verificare financiară

16

TF2715

ADMIS

Sala 211
Ora 1000

 

CAE Tehnico financiar

17

CA2718

RESPINS

-

Dosar incomplet: lipsă documente vechime și lipsă cazier/ declarație pe proprie răspundere. Din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea cerinței din anunțul de concurs „Experiență în evaluare de proiecte (minimum 5 proiecte evaluate)”.

CAE Cultural artistic

18

TF2719

RESPINS

 

Dosar incomplet: lipsă recomandare și lipsă adeverință medicală.
Din documentele depuse nu rezultă îndeplinirea cerinței din anunțul de concurs „Experiență în evaluare de proiecte (minimum 5 proiecte evaluate)”.

CAE Tehnico financiar

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți. După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

De asemenea, în contextul pandemiei de COVID-19, se impune obligativitatea purtării măștii de protecție pe toată durata desfășurării probei scrise.