Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele probei scrise pentru posturile contractuale vacante de Consilier afaceri europene în cadrul Programului PA14 RO-CULTURA

INTERVIU: 24.09.2021

CAE EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA

1.

VF2684

ADMIS

50,66

SALA 503; ORA 1200

2.

VF2714

RESPINS

ABSENT

 

CAE EXPERT EVALUATOR CULTURAL ARTISTIC

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA

1.

CA2638

ADMIS

67,00

SALA 503; ORA 1210

2.

CA2699

ADMIS

62,33

SALA 503; ORA 1220

3.

CA2685

ADMIS

61,66

SALA 503; ORA 1230

4.

CA2708

ADMIS

81,66

SALA 503; ORA 1240

5.

CA2713

ADMIS

64,66

SALA 503; ORA 1250

CAE EXPERT EVALUATOR TEHNICO-FINANCIAR

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

SALA/ ORA

1.

TF2705

ADMIS

64,33

SALA 503; ORA 1310

2.

TF2640

ADMIS

61,66

SALA 503; ORA 1320

3.

TF2706

ADMIS

87,66

SALA 503; ORA 1330

4.

TF2715

ADMIS

77,00

SALA 503; ORA 1340

5.

TF2707

ADMIS

51,33

SALA 503; ORA 1400

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.  
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.