Calendar evenimente

Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

 

 

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate finale concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier pentru afaceri europene în cadrul PA14 RO-CULTURA

CAE EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ


Nr.
crt.

NUME/ PRENUME

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

VF2684

50,66

60,00

50,33

ADMIS

CAE EXPERT EVALUATOR CULTURAL ARTISTIC


Nr. crt.

NUME/ PRENUME

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

CA2638

67,00

70,00

68,50

ADMIS

2

CA2699

62,33

70,00

66,16

ADMIS

3

CA2685

61,66

65,00

63,33

ADMIS

4

CA2708

81,66

85,00

83,33

ADMIS

5

CA2713

64,66

80,00

72,33

ADMIS

CAE EXPERT EVALUATOR TEHNICO-FINANCIAR


Nr. crt.

NUME/ PRENUME

Proba scrisă

Interviu

Punctaj final

Admis/ Respins

1

TF2705

64,33

68,00

66,16

ADMIS

2

TF2640

61,66

65,00

63,33

ADMIS

3

TF2706

87,66

75,00

81,33

ADMIS

4

TF2715

77,00

75,00

76,00

ADMIS

5

 

TF2707

51,33

85,00

68,16

ADMIS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidații declarați admiși la concursul de ocuparea posturilor vacante sunt obligați să se prezinte la posturi în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului.