Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Calendar evenimente

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru ocuparea posturilor vacante de consilier pentru afaceri europene coordonator în cadrul BIROUL DE INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ EUROPA CREATIVĂ

Data publicării: 12 Ianuarie 2022

Proba scrisă 19 ianuarie 2022

Nr. crt.

NUME PRENUME

ADMIS/
RESPINS

SALA/ ORA

MOTIV RESPINGERE DOSAR

POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZĂ

1.

BECC42

ADMIS

Sala 211
Ora 10:00

-

CAE Coordonator Subprogramul Cultura

2.

BECM61

ADMIS

Sala 211
Ora 10:00

-

CAE Coordonator Subprogramul Media

3.

BECC76

ADMIS

Sala 211
Ora 10:00

-

CAE Coordonator Subprogramul Cultura

4.

BECM90

ADMIS

Sala 211
Ora 10:00

-

CAE Coordonator Subprogramul Media

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți. După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

De asemenea, în contextul pandemiei de COVID-19, se impune obligativitatea purtării măștii de protecție pe toată durata desfășurării probei scrise.