Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele PROBEI SCRISE din data de 28.02.2022

Data publicării: 01 Martie 2022

LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA: Muzeul Național ”GEORGE ENESCU”

DOCUMENTARIST- Selecție și validare


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

DATA/ ORA
INTERVIU

1.

SV368

70,56

ADMIS

on-line: google meet, 02.03.2022, ora 10.00

DOCUMENTARIST- Manipulare digitală


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

DATA/ ORA
INTERVIU

1.

 MD413

68,23

ADMIS

on-line: google meet, 02.03.2022, ora 10.10

 
BIBLIOGRAF- Catalogare patrimoniu cultural 


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj obținut

ADMIS/
RESPINS

DATA/ORA
INTERVIU

1.

BIB336

79,16

ADMIS

on-line: google meet, 02.03.2022, ora 10.20

2.

BIB390

90,00

ADMIS

on-line: google meet, 02.03.2022, ora 10.30

Notă: Interviurile vor avea loc on-line pe Google Meet (link-ul va fi transmis pe mail fiecărui candidat).

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
 2. Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise, comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.        
 4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate.    
 6.     Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.