Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”, cu locul desfășurării activității la Muzeul Național ”George Enescu”

Data publicării: 02 Martie 2022

DOCUMENTARIST- Selecție și validare

Nr. crt.

 

COD IDENTIFICARE

Punctaj
proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

 SV368

70,56

85,00

77,78

ADMIS

DOCUMENTARIST- Manipulare digitală
 


Nr. crt.

 

COD IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

MD413

68,23

85,00

76,61

ADMIS

BIBLIOGRAF- Catalogare patrimoniu cultural
 


Nr. crt.

 

COD IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

BIB336

79,16

90,66

84,91

ADMIS

2.

 BIB390

90,00

89,00

89,50

ADMIS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.