Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursul ce va avea loc în data de 06.09.2022 - PROBA SCRISĂ

Data publicării: 31 August 2022

E-cultura: Biblioteca Digitală a României


Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

ADMIS/
RESPINS

Motiv respingere dosar

DATA/SALA/ORA

1.

SV2628

ADMIS

-

06.09.2022
Sala de curs a UBB, ora 10.00; sediulMuzeului National de Istorie a Transilvaniei, Str. Constantin Daicoviciu nr. 2 Cluj-Napoca, județul Cluj

2.

MA2568

ADMIS

-

3.

MA2617

ADMIS

-

4.

SC2596

ADMIS

-

5.

SC2610

ADMIS

-

6.

SC2618

ADMIS

-

7.

SC2622

ADMIS

-

8.

CA2569

ADMIS

-

9.

CA2547

ADMIS

-

10.

MA2612
SC2612

RESPINS

Dosar incomplet (lipsă documente solicitate)

-

NOTĂ: Toți candidații au depus electronic dosarele de concurs prin urmare, la proba scrisă, se vor prezenta cu exemplarul original al documentelor depuse.

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia indicată pentru concurs.
Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.
În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității. Verificarea identității candidaților se face numai pe baza buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care atestă identitatea, potrivit legii. Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea buletinului, a cărții de identitate sau a oricărui document care să ateste identitatea sunt considerați absenți.
După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.
După verificarea identității candidaților, ieșirea acestora din sală pe timpul desfășurării concursului atrage eliminarea din concurs, cu excepția situațiilor de urgență în care aceștia pot fi însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.