Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate probă scrisă pentru postul contractual vacant de EXPERT IMPLEMENTARE / EUROPA CREATIVĂ CULTURA

Data publicării: 13 Septembrie 2022

Rezultate probă scrisă pentru postul contractual vacant de EXPERT IMPLEMENTARE cadrul biroului DE INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ EUROPA CREATIVĂ SUBPROGRAMUL CULTURA

Nr. crt.

NUME/ PRENUME

ADMIS/
RESPINS

Punctaj obținut

Sala/Data/Ora

1.

BEC2545

ADMIS

88,00

503/15.09.2022/13:00

2.

BEC2594

ADMIS

64,66

503/15.09.2022/13:10

3.

BEC2690

ADMIS

55,66

503/15.09.2022/13:20

4.

BEC2650

RESPINS

35,33

-

5.

BEC2676

RESPINS

ABSENT

 

1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul este minimum 50 de puncte.
2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
3. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
4. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestațiilor.
5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
b) capacitatea de analiză și sinteză;
c) motivația candidatului;
d) comportamentul în situațiile de criză;
e) inițiativă și creativitate.  
6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.