Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultate finale - PNRR

Data publicării: 10 Octombrie 2022

Nr. crt.

COD
IDENTIFICARE

POST

ADMIS/
RESPINS

Interviu

1

PNRR2989

Politici fiscale

ADMIS

91,00

2

PNRR2961

Muzică

RESPINS

45,67

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte.
2. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
3. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
4. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
5. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
7. Candidații declarați admiși la concursul de ocuparea posturilor vacante sunt obligați să se prezinte la posturi în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului.
9. Prin excepție de la prevederile alin. (7), în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, însoțită de documente justificative, candidatul declarat ADMIS la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.