Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere pentru concursurile ce vor avea loc în data de 30.05.2023 - PROBA SCRISĂ

Data publicării: 23 Mai 2023

Programul constituit din cele trei proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1572 (2006), F/P 1562 (2006) și LD 2097 (2021)

Nr. crt.

Cod identificare

Postul pentru care candidează

ADMIS/ RESPINS

Ziua/Ora/ Sala

Motiv respingere dosar

1

CAE1536

CAE expert comunicare

ADMIS

30.05.2023/ 12:00/ H-D-06 (demisol)

 

2

CAE1581

CAE asistent director -secretariat

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

3

CAE1568

CAE asistent director-secretariat

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

4

CAE1569

CAE asistent director-secretariat

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

5

CAE1608

CAE – inginer instalații

ADMIS

30.05.2023/ 12:00/ H-D-06 (demisol)

 

6

CAE1601

CAE specialist devize

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

7

CAE1602

CAE specialist devize

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

8

CAE1603

CAE expert achizții

ADMIS

30.05.2023/ 12:00/ H-D-06 (demisol)

 

9

CAE1590

CAE economist

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

10

CAE1589

CAE economist

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

11

CAE1605

CAE responsabil administrativ

ADMIS

30.05.2023/ 09:00/ H-D-06 (demisol)

 

12

CAE1598

CAE asistent director-secretariat

Respins

-

Nu îndeplinește condițiile de experiență

13

CAE1574

CAE asistent director-secretariat

Respins

-

Nu îndeplinește condițiile de studii

Proba scrisă se va desfășura la sediulMinisterului Culturii, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, demisol

Proba scrisă constă în răspunsul, în scris, la o serie de întrebări din bibliografia și tematica indicată pentru concurs.

Rezultatele obținute în urma selecției dosarelor, pot fi contestate în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Soluționarea contestațiilor se face de către o comisie numită prin Ordin al ministrului Culturii.

În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, comisia de soluționare a contestațiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condițiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

După verificarea identității, candidații vor semna o declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese.

După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia sunt însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de către secretarul comisiei de concurs.

Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

După ora stabilită pentru începerea probei scrise este interzis accesul candidaţilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum şi a secretarului de concurs.

În sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute anterior, atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situaţie în care comisia de concurs elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.