Calendar evenimente

 

 

Consilier afaceri europene - expert bilaterale

Anunț concurs pentru ocuparea a postului de
Consilier afaceri europene - expert bilaterale în cadrul Programului
PA 14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

I. DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Consilier afaceri europene - expert bilaterale (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează activități specifice privind relațiile bilaterale din cadrul Programului PA14;
 2. Participă la etapele de evaluare administrativă și tehnică a propunerilor pentru acțiuni bilaterale din cadrul Programului PA14;
 3. Se asigură că proiectele/acțiunile bilaterale sunt implementate în mod corespunzător, inter alia, prin verificări pe teren la locul proiectului (vizite de monitorizare), inclusiv prin verificarea conformității documentelor justificative;
 4. Elaborează documente specifice acordării de finanțări nerambursabile și derulării activităților în cadrul Programului PA14 (ghiduri de finanțare, norme, referate de necesitate etc.);
 5. Monitorizează modul de implementare și realizarea indicatorilor de performanță ai proiectelor/acțiunilor bilaterale și propune măsuri pentru derularea corespunzătoare a acestora;
 6. Verifică și avizează din punct de vedere tehnic rapoartele proiectelor/acțiunilor bilaterale finanțate, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor, încadrarea în calendarul proiectului;
 7. Verifică corelarea datelor din rapoartele tehnice și cele financiare pentru proiectele/acțiunile bilaterale finanțate în cadrul Programului PA14;
 8. Întocmește solicitările de clarificări/completări către beneficiarii acțiunilor bilaterale și către promotorii de proiect privind rapoartele tehnice de progres intermediare/finale;
 9. Întocmește fișele cadru de verificare a acțiunilor bilaterale/rapoartelor tehnice intermediare/finale de progres, corelându-le cu fișele de verificare a cheltuielilor aferente fiecărui raport de progres, cu fișele aferente verificării achizițiilor și, după caz, cu fișele de monitorizare a execuției lucrărilor;
 10. Se asigură că toate bunurile achiziționate în cadrul proiectelor sunt folosite exclusiv în scopul îndeplinirii obiectivelor acestuia;
 11. Propune și implementează instrumente specifice, pentru realizarea corespunzătoare a activităţilor Programului PA14, precum şi pentru activităţile de monitorizare şi evaluare a proiectelor finanțate;
 12. Stabileşte şi menţine o comunicare şi o legătură constantă cu toți beneficiarii finanțărilor nerambursabile acordate;
 13. Certifică, conform cu realitatea, regularitatea și legalitatea, documentele financiar contabile ale programului PA14;
 14. Participă la etapele de evaluare administrativă în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Programului;
 15. Participă la redactarea contractelor de finanțare și se asigură că sunt cuprinse cerințe aferente reglementărilor naționale / europene specifice domeniului de activitate (inclusiv cele privind ajutorul de stat/de minimis) ce trebuie respectate de către promotori/parteneri/beneficiari;
 16. Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării Programului, inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem care guvernează Programul PA14;
 17. Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de program;
 18. Colaborează cu terții abilitați în controlul și monitorizarea proiectelor finanțate prin Programul PA14 și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative despre proiecte etc.;
 19. Asigură transpunerea informațiilor referitoare la actele de acordare a finanțărilor în format digital și introducerea acestora în sistemul informatic RegAS, în timpul specificat în actele normative incidente.
 20. Realizează activități specifice de monitorizare a ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul proiectelor finanțate prin Programul PA14;
 21. Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor/partenerilor de proiect/beneficiarilor din cadrul Programului PA14;
 22. Participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP;
 23. Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene;
 24. Colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale;
 25. Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior;
 26. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de Directorul Unității de Management a Proiectului și de Directorul adjunct fonduri nerambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – economice, juridice, administrative, științe socio-umane;

Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor constituie avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experienţă, demonstrată cu documente justificative, în verificarea implementării proiectelor cu finanțare externă.
Minimum 3 ani experienţă, demonstrată cu documente justificative, în proiecte cu finanțare externă.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale, precum și abilități de mediator;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii;
Disponibilitate pentru deplasări curente, inclusiv internațional, în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție și de recomandare;
 3. CI + copia actului de identitate;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. curriculum vitae cu foto;
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății) ;
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 22 noiembrie 2017, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 3. Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 4. Memorandum de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Regulamentul (UE) Nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
 10. Regulamentul (UE) 2017/1084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce privește ajutoarele pentru infrastructurile portuare și aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale, precum și schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce privește calcularea costurilor eligibile;
 11. Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.
 12. PMBOK Guide - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, fifth edition
 13. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020
 14. Carte verde – eliberarea potențialului industriilor culturale și creative, elaborată de Comisia Europeană, Bruxelles, 27.4.2010
 15. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala și ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 04 decembrie 2017
Data susținerii interviului este 07 decembrie 2017
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu