Calendar evenimente

 

 

Consilier juridic

Anunț concurs pentru ocuparea postului de
Consilier juridic în cadrul Programului
PA 14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

I. DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Consilier juridic (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Avizează și contrasemnează, din punct de vedere al legalității, actele cu caracter juridic și administrativ pe care UMP, prin Programul PA14, le întocmește sau la care este parte, acolo unde este cazul, avizul pozitiv sau negativ, precum și semnătura consilierului juridic fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentelor respective.
 2. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare. În condițiile în care actul juridic sau administrativ supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, formulează un raport de neavizare, în care indică neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului.
 3. Redactează contractele de finanțare din cadrul Programului PA14 și le avizează din punct de vedere al legalității.
 4. Întocmește proiecte de ordine și decizii pentru Programul PA14 și le avizează din punct de vedere al legalității.
 5. Asigură consultanță de specialitate în elaborarea referatelor, notelor justificative, documentelor de lucru și contractelor pentru Programul PA14, pe care le avizează potrivit competențelor specifice.
 6. Participă la întocmirea actelor administrative, ordinelor de încadrare, instrucțiunilor pentru Programul PA14, pe care le avizează.
 7. Întocmește, împreună cu specialistul achiziții, puncte de vedere pentru contestațiile primite în cadrul procedurilor de achiziție proprii ale OP.
 8. Semnează la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, actele cu caracter juridic sau administrativ emanate de la Unitatea de Management a Proiectului – Programul PA14.
 9. Redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea Unității de Management a Proiectului – Programul PA14.
 10. Acordă consultații cu caracter juridic persoanelor implicate în managementul și implementarea Programului PA14 în legătură cu aspectele legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
 11. Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor de proiect din cadrul Programului PA14 cu privire la aplicarea legislației în vigoare.
 12. Oferă sprijin de ordin juridic în toate stadiile de implementare a Programului PA14, în vederea respectării Acordului de Program, a legislației naționale și europene și a Regulamentelor SEE în vigoare.
 13. Informează permanent echipa de management a Programului PA14 cu privire la modificările legislative survenite, relevante din perspectiva specificului activității.
 14. Asigură consilierea echipei de management în elaborarea și aplicarea prevederilor ghidurilor solicitantului aferente Programului PA14.
 15. Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării Programului, inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem care guvernează Programul PA14.
 16. Oferă asistență în analiza rapoartelor de progres depuse de promotorii de proiecte, emițând puncte de vedere scrise cu caracter juridic, în vederea stabilirii eligibilității activităților și cheltuielilor realizate de aceștia și a oportunității aplicării de corecții financiare.
 17. Oferă sprijin în realizarea rapoartelor aferente Programului PA14.
 18. Participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP.
 19. Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene.
 20. Colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale.
 21. Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior.
 22. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul său de competență, date de Directorul Unității de Management a Proiectului și Directorul adjunct fonduri nerambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – profil juridic.
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor constituie avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Experiență demonstrată cu documente justificative de minimum 5 ani în domeniul juridic.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

O limbă străină: engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale, precum și abilități de mediator;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Cunoașterea legislației în domeniu.
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii;
Disponibilitate pentru deplasări curente, inclusiv internațional, în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin fișa postului.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție și de recomandare;
 3. CI + copia actului de identitate;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. curriculum vitae cu foto;
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății) ;
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 22 noiembrie 2017, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 3. Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 4. Memorandum de înțelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Guvernul României privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea 53/2003 (Codul muncii), cu modificările și completările ulterioare;
 10. Lege cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 11. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 13. Hotărârea de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284 din 8 august 2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene;
 15. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 Republicare, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare;
 18. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 20. Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 21. Hotărârea nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala și ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise:04 decembrie 2017
Data susținerii interviului este 07 decembrie 2017
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu