Calendar evenimente

 

 

Consilier pentru afaceri europene – expert comunicare

Anunț concurs pentru ocuparea postului de
Consilier pentru afaceri europene – expert comunicare în cadrul
Programului PA 14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

I. DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Consilier pentru afaceri europene – expert comunicare (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează activităţi specifice de informare și comunicare pentru Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”;
 2. Menţine o comunicare şi o legătură constantă cu organismele finanțatoare și cu potențialii beneficiari de proiecte și, după caz, cu mass-media;
 3. Stabileşte şi menţine o comunicare constantă cu toți beneficiarii finanțărilor nerambursabile acordate în cadrul Programului PA14 în vederea îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de promovare și comunicare a Programului și a finanțatorului;
 4. Participă la etapele de evaluare administrativă a proiectelor depuse în cadrul Programului PA14;
 5. Asigură transpunerea informațiilor referitoare la actele de acordare a finanțărilor în format digital și introducerea acestora, alături de consilierii de afaceri europene monitorizare, în sistemul informatic RegAS, în timpul specificat în actele normative incidente;
 6. Verifică și avizează din punctul de vedere al conținutului de promovare și comunicare rapoartele narative ale proiectelor finanțate, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea indicatorilor și respectarea obligațiilor de vizibilitate și relații publice;
 7. Elaborează documente specifice comunicării și relațiilor publice aferente Programului – comunicate de presă, texte aferente materialelor de promovare, discursuri etc.;
 8. Răspunde de actualizarea informațiilor publicate pe website;
 9. Elaborează răspunsurile la solicitările de informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 10. Propune și implementează instrumente specifice, pentru realizarea corespunzătoare a activităţilor Programului PA14;
 11. Participă la etapele de evaluare administrativă în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Programului;
 12. Participă la redactarea contractelor de finanțare și se asigură că sunt cuprinse cerințe aferente reglementărilor naționale / europene specifice domeniului de activitate ce trebuie respectate de către promotori/parteneri/beneficiari;
 13. Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării Programului, inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem care guvernează Programul PA14;
 14. Elaborează documente specifice acordării de finanțări nerambursabile și derulării activităților în cadrul Programului PA14 (ghiduri de finanțare, norme, referate de necesitate etc.);
 15. Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de program;
 16. Colaborează cu terții abilitați în controlul și monitorizarea proiectelor finanțate prin Programul PA14 și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative despre proiecte etc.;
 17. Susține corespondența de specialitate cu reprezentanții Oficiului Mecanismului Financiar, Punctului Național de Contact, Ambasadelor, Ministerelor, Consiliului Concurenței, Ministerul Finanțelor Publice, Comisiei Europene, partenerilor de program/proiect etc.;
 18. Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor/partenerilor de proiect/beneficiarilor din cadrul Programului PA14;
 19. Participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP;
 20. Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene;
 21. Colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale;
 22. Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior.
 23. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de Directorul Unității de Management a Proiectului și de Directorul adjunct fonduri nerambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – comunicare și relații publice, științe politice;
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor constituie avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 3 ani de zile experienţă în programe cu finanțare externă;
Minimum 3 ani de experiență în comunicare în cadrul programelor cu finanțare externă;
Experiență în managementul de proiect constituie avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale, precum și abilități de mediator;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
Disponibilitate pentru delegări frecvente, inclusiv internațional.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție și de recomandare;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. curriculum vitae cu foto;
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății);
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 22 noiembrie 2017, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu, secretariat UMP

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014-2021;
 3. Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 4. Memorandumul de Înțelegere privind Implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 (denumit în continuare MdÎ), încheiat între Statele Donatoare și Statul Beneficiar;
 5. Anexa 3 – Cerințe privind informarea și comunicarea - a Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European (SEE) 2014-2021;
 6. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020
 12. Carte verde – eliberarea potențialului industriilor culturale și creative, elaborată de Comisia Europeană, Bruxelles, 27.4.2010
 13. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 04 decembrie 2017, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului este 07 decembrie 2017
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu