Calendar evenimente

 

 

Consilier afaceri europene - expert verificare financiară

Anunț concurs pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de
Consilier afaceri europene - expert verificare financiară în cadrul
Programului PA 14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

I. DENUMIREA POSTULUI:

Funcție contractuală: Consilier afaceri europene - expert verificare financiară (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează activități specifice de verificare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate (inclusiv a acțiunilor bilaterale) prin Programul PA14;
 2. Verifică cheltuielile declarate de promotorii de proiect/beneficiari pe baza documentelor justificative depuse pentru a asigura realitatea și corectitudinea cheltuielilor în raport cu respectarea prevederilor Regulamentului SEE 2014-2021, contractului de finanțare, a legislației naționale și a Uniunii Europene;
 3. Se asigură că datele din rapoartele financiare și cele tehnice pentru proiectele/acțiunile bilaterale finanțate sunt corelate;
 4. Întocmește solicitările de clarificări/completări către promotorii de proiect/beneficiari privind rapoartele financiare de progres intermediare;
 5. Întocmește fișele cadru de verificare a cheltuielilor aferente fiecărui raport financiar de progres, corelându-le cu fișele cadru de verificare a rapoartelor intermediare/finale de progres, cu fișele aferente verificării achizițiilor și, după caz, cu fișele de monitorizare a execuției lucrărilor;
 6. Întocmește notele de autorizare pentru rapoartelor financiare intermediare și finale aferente proiectelor implementate în cadrul programului PA14;
 7. Se asigură că proiectele/acțiunile bilaterale sunt implementate în mod corespunzător, inter alia, prin verificări pe teren la locul proiectului (vizite de monitorizare), inclusiv prin verificarea conformității documentelor justificative;
 8. Se asigură că finanțarea nerambursabilă este utilizată de către promotorii/partenerii de proiect/beneficiari exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
 9. Verifică estimarea corectă a cheltuielilor aferente proiectului pentru următoarea perioadă de raportare, din punctul de vedere al încadrării în liniile bugetare aferente, precum și în bugetul total al proiectului;
 10. Se asigură că promotorii de proiecte mențin un sistem de contabilitate separat sau un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile legate de proiect, fără a aduce atingere regulilor de contabilitate naționale;
 11. Certifică, conform cu realitatea, regularitatea și legalitatea, documentele financiar contabile ale programului PA14;
 12. Participă la etapele de evaluare administrativă în cadrul apelurilor de proiecte din cadrul Programului;
 13. Participă la etapele de evaluare administrativă și tehnică a propunerilor pentru acțiuni bilaterale din cadrul Programului PA14;
 14. Participă la redactarea contractelor de finanțare și se asigură că sunt cuprinse în prevederile naționale / europene specifice domeniului de activitate ce trebuie respectate de către promotori/parteneri/beneficiari;
 15. Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale necesare derulării Programului, inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem care guvernează Programul PA14;
 16. Elaborează documente specifice acordării de finanțări nerambursabile și derulării activităților în cadrul Programului PA14 (ghiduri de finanțare, norme, referate de necesitate etc.);
 17. Contribuie la întocmirea documentelor suport aferente raportărilor la nivel de program;
 18. Colaborează cu terții abilitați în control și monitorizare pentru verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin Programul PA14 și elaborează documentele solicitate de aceștia – rapoarte, clarificări, documente explicative despre proiecte etc.;
 19. Elaborează/verifică documente/analize/evidențe în legătură cu obiectul de activitate: execuții bugetare, documente pentru delegări naționale și internaționale, eșantionări etc.;
 20. Realizează activități specifice de monitorizare a ajutorului de stat/de minimis acordat în cadrul proiectelor finanțate prin Programul PA14;
 21. Răspunde, potrivit competențelor, la întrebările promotorilor/partenerilor de proiect/beneficiarilor din cadrul Programului PA14;
 22. Participă la evenimente interne și internaționale, precum și la grupuri de lucru, comitete consultative, comitete de cooperare și altele asemenea, potrivit deciziei directorului UMP;
 23. Respectă prevederile Regulamentului SEE 2014 – 2021, Acordului de Program, legislației naționale și a Uniunii Europene;
 24. Colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale;
 25. Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor, şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior.
 26. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență date de Directorul Unității de Management a Proiectului și de Directorul adjunct fonduri nerambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – economice, juridice, administrative, științe socio-umane;
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor constituie avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 3 ani experienţă demonstrată cu documente justificative în verificarea implementării proiectelor cu finanțare externă.
Minimum 3 ani experienţă demonstrată cu documente justificative în management de proiect/ implementarea proiectelor cu finanțare externă.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Limba engleză – citit, scris, vorbit: avansat.
A doua limbă de circulație europeană reprezintă un avantaj.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de analiză și sinteză;
Capacitate de lucru în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale, precum și abilități de mediator;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții financiari externi;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii;
Disponibilitate pentru deplasări.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată Directorului UMP;
 2. scrisoare de intenție și de recomandare;
 3. copia actului de identitate;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. curriculum vitae cu foto;
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății) ;
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 22 noiembrie 2017, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021
 3. Protocolul 38c al Acordului SEE privind Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
 4. Memorandumul de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I;
 5. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare
 9. Legea 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordonanța de Urgență nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Normele metodologice din 31 august 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Hotărârea nr. 519 din 26 iunie 2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise:04 decembrie 2017, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data susținerii interviului este 07 decembrie 2017
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu