Calendar evenimente

 

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Programului PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”

1. DIRECTOR ADJUNCT CU ATRIBUȚII DE COORDONATOR PROGRAM PA14

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Drăgan Monica

95.66

94.60

95.13

ADMIS

2. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT BILATERALE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Predoiu Cornelia Elena

88.33

82.66

85.50

ADMIS

3. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT IT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Ariciu Cristian Gabriel

57.33

80.66

69.00

ADMIS

4. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT FINANCIAR

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Toma Alexandru

92.33

89.33

90.83

ADMIS

2 .

Prostebi Armand

72.66

74.66

73.66

ADMIS

5. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT COMUNICARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Vasincu Ioana Monica

92.00

90.66

91.33

ADMIS

6. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT RAPORTARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Ursuleasa Andreea Nina

84.50

92.60

88.55

ADMIS

7. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT VERIFICARE FINANCIARĂ

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Bîrzan Adriana Ofelia

94.00

93.06

93.53

ADMIS

2.

Sclavone Ramona Maria

94.00

91.53

92.77

ADMIS

3.

Niță Cătălina

93.00

87.33

90.17

ADMIS

4.

Bunea Mirela

90.66

88.86

89.76

ADMIS

5.

Kalman Ancuța

89.66

89.66

89.66

ADMIS

8. CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE – EXPERT MONITORIZARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Marcoci Mădălina Oana

89.17

91.20

90.19

ADMIS

2.

Cambei Nicoleta

90.00

89.00

89.50

ADMIS

3.

Popescu Elena Lorena

88.83

89.00

88.92

ADMIS

4.

Ceauș Elena Nicoleta

86.00

84.00

85.00

ADMIS

5.

Matei Valentina Monica

59.17

57.33

58.25

RESPINS

9. CONSILIER DEBUTANT

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj obținut

Punctaj interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

Brega Alexandra

79,50

50.33

64.92

ADMIS

2.

Șpaiuc Gabriela Cristina

51,33

66.66

59.00

RESPINS

3.

Ilie Ștefan-Martin

50,33

51.66

51.00

RESPINS

1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 70 de puncte pentru postul de Director adjunct și minimum 50 de puncte pentru celelalte posturi.

2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.

3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.

5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.

6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului de consilier pentru afaceri europene este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.

8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs pot solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție și 45 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de conducere.