Calendar evenimente

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de consilier pentru afaceri europene expert tehnic în cadrul Unității de Management a Proiectului

I. DENUMIREA POSTULUI:

Consilier pentru afaceri europene expert tehnic (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Participă la elaborarea procedurilor operaționale și de sistem la capitolele legate de subiecte tehnice și administrative;
 2. Monitorizează execuția lucrărilor în conformitate cu termenii stabiliți în contracte și cu prevederile legale în vigoare;
 3. Păstrează înregistrările și rapoartele, situațiile de lucrări și orice alte documente tehnice, de la începutul proiectului până la finalizarea acestuia, în conformitate cu reglementările naționale, precum și cu cerințele BDCE;
 4. Creează un sistem de birou pentru arhivarea documentelor, care să permită o viziune simplă și comprehensivă asupra documentelor tehnico-economice mai vechi sau noi, în cadrul misiunilor de monitorizare;
 5. Creează și păstrează sistemele pentru procesarea și generarea rapoartelor și informațiilor tehnico-economice;
 6. Participă la misiuni de monitorizare și control la obiectivele din cadrul celor două Proiecte finanțate din BDCE;
 7. Monitorizează respectarea gradului de aliniere a standardelor și procedurilor europene din domeniul lucrărilor de execuție asupra monumentelor istorice în cadrul sistemelor UMP, și la nivelul documentațiilor tehnice de lucări din cadrul proiectelor BDCE;
 8. Respectă cerințele documentației sistemului de management al calității;
 9. Asigură monitorizarea, controlul și actualizarea instrumentelor impuse prin sistemul de management al calității;
 10. Verifică respectarea normelor tehnice și a tehnologiilor specifice prezentate în ofertă pentru lucrările aflate în execuție;
 11. Participă la vizite în șantier la obiectivele incluse în cele două Proiecte;
 12. Participă la recepția lucrărilor conform actelor administrative de desemnare;
 13. Monitorizează echipele din șantier și activitatea desfășurată de acestea;
 14. Realizează orice alte sarcini trasate de director, legate de activitatea tehnică;
 15. Participă în comisiile de evaluare conform atribuțiilor stabilite prin Ordin al ministrului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2. Se acceptă doar studii cu profil tehnic în domeniul construcțiilor, arhitectură și urbanism.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 3 ani experiență în proiecte cu finanțare externă.
Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul construcțiilor (experiența în monumente istorice constituie avantaj).
Experiență pe un post similar și/sau în managementul de proiect constituie avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Spirit de observație și inițiativă, simț organizatoric;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții tehnici externi, precum și abilități de mediator;
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în conditiile legii;
Disponibilitate pentru delegări.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)

*) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 22.06.2018, ora 14:30.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 20 februarie 2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/O 1 1562 (2006)), destinat finanțării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 933 din 7 august 2007, privind aprobarea Acordul cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 - Republicare privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 - Republicare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor;
 7. Hotărâre nr. 150 din 23 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Hotărârea nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor;
 9. Hotărârea nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Hotărârea nr. 525 din 27 iunie 1996 - Republicare pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 – Republicareprivind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala și ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 02 iulie 2018
Data susținerii interviului este 05 iulie 2018
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă, interviu (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor de consilier pentru afaceri europene specialist execuție lucrări și consilier pentru afaceri europene expert tehnic în cadrul Programului constituit din cele două proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei