Calendar evenimente

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Responsabil achiziții în cadrul proiectului E-cultura: Biblioteca Digitală a României

I. DENUMIREA POSTULUI:

Responsabil achiziții (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Planifică achizițiile publice prin elaborarea strategiei anuale de achiziții publice și a planului anual de achiziții publice aferente proiectului E-cultura, pe baza referatelor de necesitate.
 2. Întocmește documentațiile de achiziție publică și documentele necesare inițierii procedurilor (referate de necesitate, note de fundamentare, note justificative, strategii de contractare, modele de documente etc.) conform legislației în vigoare, pentru proiectul E-cultura.
 3. Inițiază și lansează achiziții directe și procedurile de atribuire prevăzute de legislația în vigoare (inclusiv operare SICAP) pentru proiectul E-cultura.
 4. Revizuiește documentațiile de atribuire în conformitate cu observațiile ANAP înainte de publicarea acestora în SICAP.
 5. Inițiază și finalizează achizițiile directe aferente proiectului E-cultura, realizate prin intermediul catalogului electronic publicat în SICAP precum și cele realizate offline atunci când este cazul.
 6. Participă la elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici în cadrul procedurilor de achiziție aferente proiectului E-cultura și le publică în SICAP la secțiunea corespunzătoare.
 7. Participă la ședințele de vizualizare–descărcare oferte SICAP, sau, în cazul procedurilor offline, de deschidere a ofertelor aferente achizițiilor din cadrul proiectului E-cultura.
 8. Participă în comisiile de evaluare și colaborează cu ceilalți membri ai acestora în vederea evaluării ofertelor depuse.
 9. Participă, împreună cu juristul, la întocmirea punctelor de vedere pentru contestațiile primite.
 10. Întocmește documentele necesare procedurilor derulate în cadrul proiectului E-cultura (ex. procese verbale, raportul procedurii, solicitările de clarificare adresate ofertanților, comunicări etc.).
 11. Urmărește respectarea termenelor cu privire la achizițiile publice realizate astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare.
 12. Întocmește dosarul achiziției publice pentru achizițiile realizare în cadrul proiectului E-cultura.
 13. Monitorizează derularea contractelor de achiziții aferente proiectului E-cultura.
 14. Realizează și menține un sistem eficient de monitorizare și analiză a tuturor achizițiilor realizate în cadrul proiectului E-cultura.
 15. Colaborează cu personalul implicat în implementarea proiectului E-cultura în vederea întocmirii documentațiilor aferente achizițiilor ce vor fi realizate.
 16. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 - științe sociale (ex.: juridice, administrative, economice etc.), științe umaniste și arte (ex.: filologie, filosofie etc.), inginerie.
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului de proiect constituie un avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 3 ani experiență în implementare de proiecte cu finanțare externă
Minimum 5 ani experiență referitoare la scrierea caietelor de sarcini pentru procedurile de achiziție publică sau derularea unor proceduri de achiziție publică dovedită prin atribuții menționate în fișa postului

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea informațiilor și relația cu experții externi, precum și abilități de mediator;
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
Disponibilitate pentru delegări frecvente, inclusiv internațional.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV cu foto
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 15.10.2018, ora 16:30.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.
 3. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
 6. Instrucțiune nr. 1 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) și art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv a art. 192 lit. g) și a art. 209 alin. (8) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
 7. Instrucţiune nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.
 8. Instrucţiune nr. 3 din 8 august 2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/ acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale.
 9. Ordin nr. 842 din 9 decembrie 2016 privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică.
 10. Ordin nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.
 11. Ordonanţă de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 12. Hotărârea nr. 93 din 2016 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020.
 13. OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 14. HG nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.
 15. Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020.
 16. Program Operational Competitivitate 2014 – 2020.
 17. Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor, Apelul de Proiecte nr. 1 – Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură – Sectiunea E-CULTURA, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Programul Operaţional Competitivitate.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data proba scrisă: 23.10.2018, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 29.10.2018, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă)
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”