Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Consilier pentru afaceri europene - expert comunicare, în cadrul UMP

I. DENUMIREA POSTULUI:

Consilier pentru afaceri europene expert comunicare (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

II. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează activităţi specifice de informare și comunicare pentru Programul constituit din cele două proiecte co-finanțate în parteneriat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE);
 2. Asigură fluxul de comunicare cu partenerii instituționali în probleme de informații publice;
 3. Menţine legătura cu mass-media;
 4. Gestionează relaţia cu jurnaliştii în vederea asigurării unei informări adecvate asupra activităţii Unității de Management a Proiectului (UMP);
 5. Realizează monitorizări ale presei interne şi internaţionale;
 6. Analizează materialele mediatice în scopul realizării liniilor de mesaje şi a avertizărilor;
 7. Elaborează documente și materiale specifice comunicării scrise și virtuale aferente Programului – comunicate de presă, texte aferente materialelor de informare și promovare, discursuri, informări, linii de mesaje publice, minute etc.;
 8. Răspunde de actualizarea informațiilor publicate pe website și rețelele de comunicare folosite în cadrul programului;
 9. Asigură vizibilitatea evenimentelor UMP (realizarea de invitații, menținerea legăturii cu cei invitați, punct de contact pentru informații suplimentare, follow-up);
 10. Intermediază realizarea unor interviuri;
 11. Realizează conținutul newsletter-elor;
 12. Menține și actualizează baza de date aferentă abonaților la newsletter, precum și pe cea a partenerilor mass-media;
 13. Menține legătura cu Departamentul de Comunicare al BDCE;
 14. Întocmește referatele de necesitate necesare achiziției de servicii și produse în corelație cu activitatea de comunicare, informare și cu evenimentele dedicate;
 15. Elaborează răspunsurile la solicitările de informaţii de interes public în temeiul Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 16. Elaborează răspunsuri la interpelările adresate ministrului Culturii și Identității Naționale cu privire la activitățile UMP;
 17. Aplică prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 18. Participă la elaborarea documentelor administrative și procedurale (inclusiv a procedurilor operaționale și de sistem) necesare derulării Programului;
 19. Colaborează cu personalul din cadrul echipei care asigură implementarea Programului, cu personalul UMP și al Ministerului Culturii și Identității Naționale;
 20. Răspunde de realizarea la timp a obiectivelor, sarcinilor şi responsabilităţilor prevăzute în fişa postului sau solicitate de conducere, la standardele cantitative şi calitative cerute de şeful ierarhic superior;
 21. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de Directorul Unității de Management a Proiectului și de Directorul adjunct fonduri rambursabile.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 – științe sociale, științe umaniste și arte
Certificatele și atestatele recunoscute de CNFPA/ANC sau alte specializări universitare (licență, master, postuniversitare) în domeniul managementului proiectelor constituie avantaj.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 2 ani experiență în proiecte cu finanțare externă.
Experiență pe un post similar și/sau în managementul de proiect constituie avantaj

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabele şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): avansat

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Spirit de observație și inițiativă, simț organizatoric;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în condițiile legii;
Disponibilitate pentru delegări.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 17.12.2018, ora 16:30.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIE, WEBLIOGRAFIE

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 191 din 20 februarie 2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/O 1 1562 (2006)), destinat finanțării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la București la 12 decembrie 2006 și la Paris la 18 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 933 din 7 august 2007, privind aprobarea Acordului- cadru de împrumut între România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 5. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Norme Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri rambursabile”;
 8. Public information policy of the CEB disponibil pe https://coebank.org;
 9. Programul de Guvernare 2016-2020, Cap. „Cultură. Culte. Minorități”, http://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2018-2020;
 10. Teoria comunicării, Stănciugelu Irina, Tudor Raluca, Tran Vasile, Tran Adriana, Editura Tritonic, București, 2015.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala și ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data susținerii probei scrise: 07 ianuarie 2019
Data susținerii interviului este 11 ianuarie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

Probă scrisă, interviu (ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă).

 

REGULAMENT
de organizare și desfășurare a concursului organizat pentru ocuparea postului de consilier pentru afaceri europene expert comunicare
în cadrul Programului constituit din cele două proiecte de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei