Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de DOCUMENTARIST Scanare - studii medii în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

I. DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST Scanare - studii medii (8 ore/zi, 40 ore/săptămână) - 5 posturi, perioadă determinată

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

III. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Scanează resursele culturale de tip document, fotografie sau film de pe suport de hârtie, celuloid și sticlă utilizând scannere specifice conform standardelor stabilite în cadrul proiectului E-Cultura de către specialiștii UMP.
 2. Verifică fișierele electronice rezultate din scanare.
 3. Alocă identificatori unici obiectelor digitale rezultate din scanare și verifică calitatea rezultatelor.
 4. Colaborează cu persoanele care asigură manipularea documentelor pentru a scana documentele aflate într-o stare de conservare precară, respectiv care au dimensiuni mari.
 5. Colaborează cu persoanele care asigură manipularea digitală pentru a implementa cele mai bune configurări tehnice ale procesului de scanare.
 6. Comunică cu Responsabilul digitizare-monitorizare în vederea respectării obligațiilor care decurg din Acordul de participare.
 7. Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postuluI persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Experiența în scanarea de documente de arhivă și alte evidențe de patrimoniu cultural reprezintă un avantaj.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex.: ACDSee, Photoshop).
Cunoștințe de utilizare a unor programe de prelucrare de imagini și de utilizare a softurilor de scanare.

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 09.01.2019, ora 16:00.
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Atribuțiile Institutului Național al Patrimoniului:

  • Regulament din 22 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului;
  • Hotărâre nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului.
  • Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare.

  •  Principii de scanare

  • Ghid de Digitizare - Pilonul Tematic ”Biblioteci” - versiunea 01/30.10.2009
  • Federal Agencies Digital Guidelines Iniative, Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files. Creation of Raster Image Files, September 2016
  • IFLA, Guidelines for Digitization Projects for collections and holdings in the public domain, particularly those held by libraries and archives, March 2002
  • National Archives and Records Administration, Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access
  • British Library-Endangered Archives Programme, Guidelines for photographing and scanning archival material

  •  Biblioteca Digitală Europeana: Europeana

  • Europeana Publishing Guide v1.7
  • Europeana publishing framework content
  • Europeana publishing framework metadata
 • Aspecte generale:Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 17.01.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 22.01.2019 - 23.01.2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.
Telefon: 021.222.84.79

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca digitală a României”