Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Rezultatele probei scrise pentru postul de CONSILIER PENTRU AFACERI EUROPENE - EXPERT COMUNICARE

Nr. crt.

NUME/PRENUME

Punctaj
obținut

ADMIS/
RESPINS

SALA/DATA/ORA

1.

PREDA ALEXANDRA-ELENA

54,33

ADMIS

Sala 503
11.01.2019/ ora: 12:00

 1. Punctajul minim obținut la proba scrisă pentru a putea trece la etapa următoare, respectiv interviul, este de minimum 50 de puncte.
 2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise la secretariatul UMP, et. 5, Corp Aulă, sau pe email la adresa: office@umpcultura.ro.
 3. În situația contestației formulate față de rezultatul probei scrise Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza lucrarea doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.   
 4. Comunicarea rezultatului la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
 5. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de Comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
  a) abilități și cunoștințe impuse de funcție;
  b) capacitatea de analiză și sinteză;
  c) motivația candidatului;
  d) comportamentul în situațiile de criză;
  e) inițiativă și creativitate. 
 6. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
 7. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.