Calendar evenimente

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Programe și proiecte în implementare

 

 

Anunț concurs pentru ocuparea posturilor vacante de DOCUMENTARIST- studii superioare: Selecție și validare, în cadrul proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României

I. DENUMIREA POSTULUI:

DOCUMENTARIST Selecție și validare - studii superioare, perioadă determinată, 2 posturi – 4 ore/zi, 20 ore/săptămână

II. LOCUL UNDE SE VA DESFĂȘURA ACTIVITATEA:

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

III. DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 • Coordonează și monitorizează activitățile de digitizare propriu-zise din INP, desfășurate în cadrul proiectului E-cultura, în vederea atingerii obiectivelor stabilite, la standardele de calitate cerute.
 • Selectează, evaluează și prioritizează bunurile culturale care vor fi digitizate, ținând cont de criteriile de selecție recomandate în cadrul Proiectului E-cultura de către specialiștii UMP.
 • Stabilește prioritățile referitoare la resursele culturale ce vor fi digitizate/catalogate, circuitul documentelor și criteriile de verificare și corecție.
 • Verifică respectarea termenelor și a volumului de material digital și de metadate livrat către proiectul E-cultura.
 • Monitorizează progresul atins față de obiectivele cantitative și termenele propuse și redactează rapoarte lunare către Responsabilul digitizare-monitorizare.
 • Verifică respectarea cerințelor de calitate, atât pentru obiectele digitale, cât și pentru metadatele asociate acestora: stabilește metadatele fișelor de catalog, asigură respectarea și implementarea standardului pentru denumirea fișierelor digitale rezultate prin scanare și a standardului de scanare.
 • Verifică și validează metadatele create.
 • Verifică concordanța dintre resursa digitală și fișa descriptivă.
 • În colaborare cu Responsabilul digitizare-monitorizare și personalul din centrele regionale, asigură respectarea graficului de alocare a echipamentelor de digitizare.
 • Comunică cu Responsabilul digitizare-monitorizare în vederea respectării obligațiilor care decurg din Acordul de participare.
 • Îndeplinește orice alte atribuții în domeniul de competență, date de superiorii ierarhici.

IV. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

Minimum 1 an experiență în documentare și evidență de patrimoniu cultural.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC (ex.: Microsoft Office).

4. LIMBI STRĂINE:

Engleză (citit, scris, vorbit): nivel mediu.

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Capacitate de lucru individual și în echipă;
Capacitate de lucru sub stres;
Capacitatea de a transpune în practică cunoștințele dobândite;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilități de a lucra în situații bine definite și structurate în contextul unor echipe multidisciplinare;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Integritate, asumarea responsabilității, punctualitate, promptitudine, inițiativă, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în documentarea și analizarea datelor și informațiilor în scopul reutilizării lor.
Disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

V. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare
 3. CI + copie
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

VI. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 18.02.2019 ora 16.00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Ana-Maria Ciobanu

VII. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 • Atribuțiile Institutului Național al Patrimoniului:

  - Regulament din 22 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului;
  - Hotărâre nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului.
  - Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare.

 • Procesul de digitizare în România:

  - Hotărârea Guvernului nr. 1676/2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României (act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 19.12.2008);
  - Recomandarea Comisiei din 27 octombrie 2011 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (Jurnalul Oficial L,283, 29.10.2011);
  - Concluziile Consiliului din 10 mai 2012 privind digitizarea și accesibilitatea online a materialului cultural și conservarea digitală (2012/C 169/02)-Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 169/5 din 15.06.2012;
  - Raport al Comisiei Către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea proiectului Europeana și calea de urmat în continuare, COM/2018/612 final;
  - Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 – Hotărârea Guvernului nr. 245 din 7 aprilie 2015 (act normativ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 340 bis/19.V.2015);
  - Proiectul E-cultura: Biblioteca Digitală a României (Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 2, acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură)

 • Drepturi de autor și alte drepturi personale:

  - Legea nr. 8 din 14 martie 1996,  privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;
  - Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - Jurnalul Oficial L, 119, 04.05.2016, P.1).

 • Biblioteca Digitală Europeană: Europeana

  - Europeana Publishing Guide v1.7;
  - Europeana publishing framework content;
  - Europeana publishing framework metadata;
  - Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI);
  - Technical Guidelines for Digitizing Cultural Heritage Materials Creation of Raster Image Files, September 2016.

 • Aspecte generale: Webliografie: site-ul www.umpcultura.ro, secțiunile „Despre” și „Fonduri nerambursabile”.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala va fi comunicată odată cu rezultatele de la selecția dosarelor, în funcție de numărul de candidați admiși).
Data proba scrisă: 26.02.2019, ora va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
Data interviu: 04.03.2019/05.03.2019, ora interviului va fi comunicată odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

IX. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă
 • interviu

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor din cadrulproiectuluiE-cultura: Biblioteca Digitală a României”