Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul III – patrimoniu cultural imobil)

Data publicării: 13 Februarie 2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul III – patrimoniu cultural imobil) în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ MYSMIS 115895)

DENUMIREA POSTULUI:

Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul III – patrimoniu cultural imobil) (perioadă determinată, normă redusă/ timp inegal de lucru)*

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul monumentelor istorice și arheologiei și analizează raportul dintre practicile în cele două arii. Raportul va acoperi următoarele teme, fără a se limita la acestea:
  • interferențele cu drepturile de proprietate;
  • accesul la cunoașterea și cercetarea patrimoniului (a se vedea problema specifică a braconajului arheologic în legătură cu dreptul de a fi într-un anume loc și de a utiliza un anume echipament), inclusiv prin raportarea la chestiunea autenticității enunțată de unul dintre principiile Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural;
  • lacunele existente în procedurile referitoare la exercitarea dreptului de preempțiune și la expropriere prin raportare la legile specifice cu caracter general;
  • modul de inventariere în conflict cu dreptul de acces și de popularizare a informațiilor legate de imobile aflate în proprietate privată și lacune în ceea privește identificarea limitelor sau a componentelor unui imobil protejat;
  • raportarea la normele și standardele de siguranță sau de protecția mediului pentru determinarea variantelor de asigurare a derogărilor de la acestea în ce privește bunurile protejate;
  • posibilitatea determinării unor standarde de cost care să permită aplicarea unor politici publice coerente referitoare la compensații sau despăgubiri în cazul lucrărilor de construcții sau de altă natură care afectează fizic imobilele protejate;
  • practicile administrative comparate pentru state cu caracter administrativ centralizat (precum Franța ori Italia) sau în care caracterul local și regimul de proprietate privată joacă un rol mai pronunțat (precum UK sau SUA), în vederea extragerii unor concluzii privind modelele optime de urmat.
 2. În implementarea sarcinii de mai sus se raportează la prevederile Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural, Titlul III – Reglementări specifice patrimoniului cultural imobil, și respectă cerințele legate de conținutul și structura raportului agreate împreună cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 3. Prin eforturi proprii şi beneficiind de sprijinul secretariatului proiectului, consultă acele autorități și instituții de la care poate obține informații relevante și statistici concludente pentru elaborarea raportului de la punctul 1.
 4. Ulterior redactării raportului de analiză de la punctul 1, va asigura legătura permanentă cu autoritățile publice centrale implicate direct în controlul calității în construcții și în exploatarea acestora (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Inspectoratul de Stat în Construcții, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) și va organiza dezbaterea publică finală în directă coordonare cu acestea.
 5. Participă activ la procesul de sistematizare a legislației în colaborare cu ceilalți experți nominalizați să elaboreze Codul patrimoniului cultural, fiind responsabil cu redactarea textului de lege aferent Titlului III al Codului. Activitatea sa de redactare se va coordona în mod special cu cea a expertului/ experților responsabili cu redactarea textului de lege aferent Titlului IV din Codul patrimoniului cultural.
 6. Organizează, în colaborare cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural și cu alți experți desemnați, dezbaterile din cadrul consultărilor publice ale proiectului de Cod în aria sa de competență.
 7. În colaborare cu Experții raportori, integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență în urma procesului de consultare publică a raportului de analiză a legislației în domeniul patrimoniului cultural.
 8. În colaborare cu Coordonatorul și cu Experții raportori integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență în urma procesului de consultare publică a proiectului de Cod al patrimoniului cultural.
 9. Realizează modificările textului proiectului de Cod aferent Titlului III în etapa de integrare a aspectelor relevante din procesul de consultare publică, dar numai în urma adoptării concluziilor post consultare şi în colaborare cu Coordonatorul, respectiv cu echipa de redactare a Codului.
 10. Comunică cu ceilalți experți nominalizați în Comisia de elaborare a Codului patrimoniului cultural în vederea armonizării activității desfășurate, inclusiv în procesul de consultare publică și a formulării propunerilor de text de lege. În procesul de comunicare se raportează întotdeauna la Coordonator și la Experții raportori. 
 11. Participă la grupurile de lucru ale Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural la convocarea coordonatorului, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la fiecare lună.
 12. Asigură calitatea rapoartelor/ analizelor pe care le realizează și a muncii pe care o desfășoară și respectă termenele de predare comunicate de către Coordonator.
 13. Propune măsuri de îmbunătățire a modului de colaborare și comunicare în cadrul Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 14. Comunică și colaborează în mod nemijlocit sau cu sprijinul secretariatului proiectului, după caz, cu departamentele și serviciile deconcentrate ale MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în ramurile de știință: științe juridice și/sau arhitectură și urbanism și/sau istorie, urmate de specializări postuniversitare în domeniul patrimoniului cultural și de atestare MCIN.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

10 ani vechime în specialitate sau 10 ani experiență de lucru dovedită prin documente în posturi, proiecte sau activități în relație cu monumentele istorice și arheologia, respectiv cu administrarea şi reglementarea în aceste domenii.

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoștințe solide de operare pe calculator, în special procesare de text și tabelare și este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, cel puţin limba principală fiind, la alegere, dintre: franceză, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de lucru în echipe pluridisciplinare;
Experienţă de lucru în/ în relație cu administraţia publică și/sau în/cu alte instituţii publice din domeniul patrimoniului imobil ori experiență de lucru în mediul academic specializat (care formează personal în acest domeniu);
Experiență în domeniul elaborării de documente cu caracter normativ;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural imobil și a instituțiilor și organismelor cu atribuții în domeniul monumentelor istorice (inclusiv situri arheologice);
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe
 3. CI (original și copie)
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 27.02.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
 3. Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 4. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 5. Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin Hotărârea nr.561/2009);
 6. Legislația cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • O.G. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (aprobata cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a O.G. 43/2000: O.M.C.C. nr. 2072/2000 privind Instituirea Registrului Arheologilor, O.M.C.C. nr. 2458/2004 privind Instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic National, O.M.C.C. nr. 2426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic național, O.M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar, O.M.C.C. nr. 2183/2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil – monument istoric sau sit arheologic, O.M.C.C. nr. 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa in Registrul arheologilor;
  • Normele de clasare a bunurilor culturale mobile – Hotărârea Guvernului nr. 886/2008, Normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate - Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003,
  • Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial; Norme de aplicare a Legii 564/2001: Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin HG nr. 1268 din 8 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; Metodologia privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial aprobate prin HG nr. 493/2004;
  • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata, cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a Legii nr. 422/2001: O.M.C.C. nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici in domeniul protejării monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligației privind folosința monumentului istoric și a conținutului acestuia; OMCC nr. 2518 din 04.09.2007 privind metodologia de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică
  • Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial;
  • Ordonanța Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
  • HG nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;
  • HG nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
 7. Acte normative din alte segmente ale administrației publice cu incidență în domeniul patrimoniului cultural:
  • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea exproprierii Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată;
 8. Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și al peisajului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 07 martie 2019
Data susținerii interviului: 13 martie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”