Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul IV – peisaj cultural)

Data publicării: 13 Februarie 2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul IV – peisaj cultural) în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate” (SIPOCA 389/ MYSMIS 115895)

DENUMIREA POSTULUI:

Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul IV – peisaj cultural) (perioadă determinată, normă redusă/ timp inegal de lucru)*

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează analiza transversală a legislației cu incidență în domeniul peisajului cultural. Raportul va acoperi următoarele subiecte, fără a se limita la acestea:
  • identificarea și corelarea aspectelor culturale cu reglementările generale de urbanism și de mediu pentru a extrage caracteristicile esențiale care pot defini cel mai clar zonele vizate în categoria patrimoniului cultural;
  • identificarea aspectelor conflictuale cu sectoarele turismului și industriilor imobiliare – dezvoltare și comercializare – care pun presiune pe perimetrele protejate, așa cum sunt acestea definite în prezent;
  • eficiența gestionării protecției diverselor arii protejate (atât naturale cât și construite) în condițiile legale actuale, sub aspectul capacității instituționale și al mijloacelor de intervenție în justiție pentru asigurarea aplicării măsurilor administrative dispuse prin reglementările de urbanism și amenajarea teritoriului în vigoare;
  • prezentarea modelelor și practicilor din alte state în vederea stabilirii celor mai eficiente metode de identificare, delimitare și inventariere a perimetrelor susceptibile a fi protejate ca peisaje culturale și evidențierea celor mai adecvate formule pentru a diferenția noțiunea de „peisaj cultural” de cea de „sit”, așa cum este aceasta din urmă consacrată de convențiile internaționale la care suntem parte;
  • preluarea subdiviziunilor conceptului de peisaj cultural (zone de protecție ale monumentelor istorice; situri și zone arheologice neclasate ca monumente istorice; locuri ale memoriei; zone construite protejate; zone protejate de interes național; arii naturale protejate; alte peisaje) așa cum au fost definite în descrierea Titlului IV din cadrul Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural și identificarea celor mai reprezentative exemple ale fiecărei diviziuni în parte în scopul sintetizării caracteristicilor comune care pot conduce la reglementări cu aspect unitar;
  • investigarea percepției publice referitoare la nivelul administrativ al competenței de protejare a diverselor categorii de peisaj; identificarea echilibrului între capacitatea administrației publice locale și a celei centrale de a regla aspectele de peisaj, respectiv găsirea raportului optim în care acestea se pot coordona sau controla reciproc.
 2. În implementarea sarcinii de mai sus se raportează la prevederile Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural, Titlul IV – Reglementări specifice peisajului cultural și ariilor protejate și respectă cerințele legate de conținutul și structura raportului agreate împreună cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 3. Prin eforturi proprii și cu sprijinul secretariatului proiectului, consultă acele autorități și instituții de la care poate obține informații relevante și statistici concludente pentru elaborarea raportului de la punctul 1.
 4. Organizează dezbateri profesionale în aria sa de competență, în colaborare cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural și cu alți experți desemnați, în cadrul procesului de consultare publică a raportului de analiză legislativă (de la punctul 1) și a proiectului de Cod al patrimoniului cultural.
 5. Pe parcursul redactării raportului de analiză de la punctul 1 și a elaborării textului de lege aferent Titlului IV al Codului patrimoniului cultural, își coordonează activitatea cu elaboratorii Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea armonizării prevederilor legislative din domeniul general al urbanismului și amenajării teritoriului.
 6. Participă activ la procesul de sistematizare a legislației în colaborare cu ceilalți experți nominalizați să elaboreze Codul patrimoniului cultural, fiind responsabil cu redactarea textului de lege aferent Titlului IV al Codului. Activitatea sa de redactare se va coordona în mod special cu cea a expertului/ experților responsabili cu redactarea textului de lege aferent Titlului III din Codul patrimoniului cultural.
 7. În colaborare cu Experții raportori, integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență în urma procesului de consultare publică a raportului de analiză a legislației în domeniul patrimoniului cultural.
 8. În colaborare cu Experții raportori, integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență în urma procesului de consultare publică a proiectului de Cod al patrimoniului cultural.
 9. Realizează modificările textului proiectului de Cod aferent Titlului IV în etapa de integrare a aspectelor relevante din procesul de consultare publică, dar numai în urma adoptării concluziilor post consultare în colaborare cu Coordonatorul și echipa de redactare a Codului.
 10. Comunică cu ceilalți experți nominalizați în Comisia de elaborare a Codului patrimoniului cultural în vederea armonizării activității desfășurate, inclusiv în procesul de consultare publică, și a propunerilor de text de lege. În procesul de comunicare se raportează întotdeauna la Coordonator și la Experții raportori. 
 11. Participă la grupurile de lucru ale Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural la convocarea coordonatorului, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată la fiecare lună.
 12. Asigură calitatea rapoartelor/ analizelor pe care le realizează și a muncii pe care o desfășoară și respectă termenele de predare comunicate de către Coordonator.
 13. Propune măsuri de îmbunătățire a modului de colaborare și comunicare în cadrul Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 14. Comunică și colaborează în mod nemijlocit sau cu sprijinul secretariatului proiectului, după caz, cu departamentele și serviciile deconcentrate MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în una sau mai multe dintre ramurile de știință: arhitectură și urbanism, științe juridice, științe administrative.

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

10 ani vechime în specialitate sau 10 ani de experiență de lucru dovedită prin documente în unul sau mai multe dintre domeniile: juridic și/sau administrativ în posturi, proiecte sau activități în relație cu patrimoniul cultural natural sau imobil și /sau urbanismul

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoștințe solide de operare pe calculator, în special procesare de text și tabelare și este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, la alegere dintre: franceză, spaniolă, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

6. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de lucru în echipe pluridisciplinare;
Experiență în domeniul elaborării de documente cu caracter normativ;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural și natural, amenajării teritoriale și urbanismului și a instituțiilor și organismelor cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural imobil (inclusiv arheologie);
Bună cunoaștere a normativelor naționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural material și imaterial.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe
 3. CI (original și copie)
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 27.02.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
 3. Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 4. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 5. Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin Hotărârea nr.561/2009);
 6. Legislația cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • O.G. 43 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național (aprobata cu modificări prin Legea nr. 378/2001), cu modificările și completările ulterioare; O.M.C.C. nr. 2426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic național, O.M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar, O.M.C.C. nr. 2183/2007 pentru aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural național imobil – monument istoric sau sit arheologic;
  • Legea 564/2001 pentru aprobarea Ordonanței nr. 47/2000 privind stabilirea unor masuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial; Norme de aplicare a Legii 564/2001: Programul de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise in Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin HG nr. 1268 din 8 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; Metodologia privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial și a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial aprobate prin HG nr. 493/2004;
  • Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicata, cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a Legii nr. 422/2001: O.M.C.C. nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, O.M.C.C. nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligației privind folosință monumentului istoric și a conținutului acestuia;
  • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; Norme de aplicare a Legii nr. 26/2008: O.M.C.C. nr. 2436/2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare,  protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial;
  • Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic și industrial;
  • HG nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;
  • HG nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute de persoanele fizice sau juridice de drept privat.
 7. Acte normative din alte segmente ale administrației publice cu incidență în domeniul patrimoniului cultural:
  • Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate;
  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea exproprierii Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, republicată;
  • OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.
 8. Dispoziții internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural și al peisajului cultural ratificate de România:
  • Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului adoptată la Florența în 20.10.2000;
  • Legea nr. 157/1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 03.10.1985.
 9. Strategia națională pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, aprobată prin Hotărârea nr. 1460/2008.
 10. Strategia de dezvoltare teritorială a României. România policentrică 2035.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 07 martie 2019
Data susținerii interviului: 13 martie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”