Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VI – patrimoniu cultural imaterial)

Data publicării: 13 Februarie 2019

Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VI – patrimoniu cultural imaterial) în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”

DENUMIREA POSTULUI:

Expert analiză și sistematizare legislație (Titlul VI – patrimoniu cultural imaterial) (perioadă determinată, normă redusă/ timp inegal de lucru)*

* Detalii se pot obține telefonic, la cerere

DESCRIEREA POSTULUI

Atribuții/responsabilități

 1. Realizează analiza transversală a legislației din domeniul patrimoniului cultural imaterial urmărind implicaţiile în relaţie cu legislaţia privind drepturile de autor, cea privind mărcile comerciale şi a produselor cu denumire sau origine controlată, cea din domeniul muncii în ceea ce priveşte recunoaşterea unor meşteşuguri sau produse tradiţionale care nu-şi mai au corespondent în standardizările şi codificările actuale legate de meserii sau produse (precum materialele de construcţie ieşite din uzul curent şi care nu mai sunt produse în serie). Raportul va include următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:
  • problematica centrelor culturale rurale cu rol în perpetuarea tradiţiilor – nivel de interes şi percepţie a publicului, localizare şi densitate, programe şi personal în relaţie cu finanţarea publică sau privată, relaţionare cu sistemul formal de educaţie;
  • practici comerciale sau de natură politică în relaţie cu specularea unor tradiţii, imagini sau personalităţi istorice ca vector de promovare şi mod de abordare în alte state europene a acestui aspect;
  • legislaţia muncii în conflict cu perpetuarea unor meşteşuguri tradiţionale, consecinţele privind capacitatea de formare profesională şi vocaţională în acest sens;
  • descrierea critică a modelului şi a practicii nipone care au introdus ideea de „tezaur uman viu” cu concluzii privind elementele care ar trebui să fie replicate sau, după caz, evitate în preluarea acestui model;
  • identificarea unor perimetre de manifestare a unor tradiţii cu suficient impact în definirea peisajului şi a comunităţilor locale şi extragerea din acestea a unor linii directoare cu rol de pilot pentru integrarea cu problematica tratată de Titlul IV referitor la peisajul cultural.
 2. În elaborarea raportului descris la punctul 1, se raportează la prevederile Tezelor prealabile ale Codului patrimoniului cultural, Titlul VI – Reglementări specifice patrimoniului cultural imaterial, adăugând propriile direcţii de investigaţie pentru a asigura o substanţă fundamentată structurii acestui titlu.
 3. Respectă cerințele legate de conținutul și structura raportului de analiză legislativă agreate împreună cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 4. Prin eforturi proprii și cu sprijinul secretariatului proiectului, consultă acele autorități și instituții de la care poate obține informații relevante și statistici concludente pentru elaborarea raportului de la punctul 1.
 5. Participă activ la procesul de sistematizare a legislației în colaborare cu ceilalți experți nominalizați să elaboreze Codul patrimoniului cultural, fiind responsabil cu redactarea textului de lege aferent Titlului VI al Codului.
 6. Organizează dezbateri profesionale în aria sa de competență, în colaborare cu Coordonatorul activității de elaborare a Codului patrimoniului cultural și cu alți experți desemnați, în cadrul procesului de consultare publică a raportului de analiză legislativă (de la punctul 1) și a proiectului de Cod al patrimoniului cultural.
 7. În colaborare cu Experții raportori, integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență în urma procesului de consultare publică a raportului de analiză a legislației în domeniul patrimoniului cultural.
 8. În colaborare cu Experții raportori integrează aspectele relevante pentru domeniul său de competență în urma procesului de consultare publică a proiectului de Cod al patrimoniului cultural.
 9. Realizează modificările textului proiectului de Cod aferent Titlului VI în etapa de integrare a aspectelor relevante din procesul de consultare publică, dar numai în urma adoptării concluziilor post consultare în colaborare cu Coordonatorul și echipa de redactare a Codului.
 10. Comunică cu ceilalți experți nominalizați în Comisia de elaborare a Codului patrimoniului cultural în vederea armonizării activității desfășurate, inclusiv în procesul de consultare publică, și a propunerilor de text de lege. În procesul de comunicare se raportează întotdeauna la Coordonator și la Experții raportori și colaborează îndeaproape cu experții responsabili de Titlul IV (peisaj cultural) şi Titlul II (instituţii specializate).
 11. Participă la grupurile de lucru ale Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 12. Asigură calitatea rapoartelor/ analizelor pe care le realizează și a muncii pe care o desfășoară și respectă termenele de predare comunicate de către Coordonator.
 13. Propune măsuri de îmbunătățire a modului de colaborare și comunicare în cadrul Comisiei de elaborare a Codului patrimoniului cultural.
 14. Comunică și colaborează în mod nemijlocit sau cu sprijinul secretariatului proiectului, după caz, cu departamentele și serviciile deconcentrate MCIN, cu Institutul Național al Patrimoniului și cu terți, instituții publice și private la nivel național și internațional, care pot sprijini cu informații și expertiză concludentă atingerea rezultatelor scontate ale proiectului.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate  de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:

Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 și 2 finalizate cu diplomă de licență sau master, după caz, în domeniul fundamental științe umaniste și arte și/sau în ramurile de știință: științe juridice și/sau sociologie – specializarea antropologie.   

2. PERFECȚIONĂRI/ SPECIALIZĂRI:

Programe de perfecţionare profesională/ cursuri și specializări/ studii de masterat sau postuniversitare în domeniul etnografiei sau antropologiei. 

3. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

10 ani vechime în specialitate în domeniul muzeologiei etnografice sau în cercetare etnografică sau antropologică sau, în cazul candidaților cu studii juridice, 10 ani de experiență de lucru dovedită prin documente în domeniul muzeelor/ patrimoniului imaterial.

4. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deține cunoștințe solide de operare pe calculator, în special procesare de text și tabelare și este eficient în utilizarea resurselor și instrumentelor TIC.

5. LIMBI STRĂINE:

Cunoașterea a două limbi străine de circulație internațională, una la nivel avansat și cealaltă la nivel mediu, la alegere dintre: franceză, spaniolă, italiană și engleză (citit, scris, vorbit).

6. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:

Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilități;
Capacitate de organizare și planificare;
Spirit de observație și inițiativă;
Capacitate de lucru în echipă și individual;
Abilități de comunicare și de relaționare interpersonale;
Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
Capacitate de lucru sub stres;
Integritate, punctualitate, promptitudine, confidențialitate.

7. CERINȚE SPECIFICE:

Experiență în prelucrarea, corelarea și analiza informațiilor;
Experiență de lucru în echipe pluridisciplinare;
Experiență de lucru în domeniul muzeal – etnografie;
Experiență în domeniul elaborării de acte normative;
Bună cunoaștere a aparatului administrativ cu atribuții în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
Bună cunoaștere a normelor convenţiilor UNESCO cu incidență în domeniul patrimoniului cultural imaterial şi al peisajelor culturale.

IV. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

 1. cerere înscriere concurs adresată directorului UMP
 2. scrisoare de intenție și o recomandare din partea unui profesionist cu experiență relevantă în domeniul/domeniile în care se solicită competențe
 3. CI (original și copie)
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă  efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postul solicitate la punctul III;
 5. CV
 6. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverință care să ateste vechimea în muncă
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătății)
 8. cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează *)
  *) În cazul documentului prevăzut la lit. h), candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

V. LOCUL ȘI DATA PÂNĂ LA CARE SE POT DEPUNE DOSARELE DE ÎNSCRIERE:

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5, sala 503
Data: 27.02.2019, ora 16:00
Telefon: 021.222.84.79
Persoană de contact: Claudia Ciobanu

VI. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA CONCURSULUI

 1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
 3. Hotărârea nr. 905 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural;
 4. Legea nr. 24 din 27 martie 2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 5. Regulamentul din 10 mai 2009 privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării (aprobat prin Hotărârea nr.561/2009);
 6. Legislația cu incidență în domeniul protejării patrimoniului cultural și normele metodologice aferente, după caz:
  • Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
  • Norme de aplicare a Legii nr. 26/2008: O.M.C.C. nr. 2436/2008 privind elaborarea Programului național de salvgardare,  protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial, O.M.C.C. nr. 2491/2009 pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU, O.M.C.C. 2236/2008 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei naționale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial;
  • Legea 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Norme de aplicare a Legii nr. 311/2003: Normele privind aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil in vederea înființării muzeelor și colecțiilor publice – O.M.C.C. nr. 2297/2006 (modificat prin O.M.C.C. nr. 2557 din 2010), Norme de acreditare a muzeelor și colecțiilor publice – O.M.C.C. nr. 2057/2007, Norme de clasificare a muzeelor și colecțiilor publice – O.M.C.C. nr. 2185/2007;
  • Legea nr.143 din 21 mai 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
 7. Acte normative din alte segmente ale administrației publice cu incidență în domeniul patrimoniului cultural:
  • Legea nr. 334/2002 Legea bibliotecilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  • Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naționale, republicată;
 8. Dispozițiile internaționale cu incidență în domeniul patrimoniului cultural ratificate de România.

Notă: Candidații vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunțului referitor la concurs.

VII. LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Locul: sediul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Unitatea de Management a Proiectului, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, București, intrarea Aulă, etaj 5 (Sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecția dosarelor/proba scrisă, în funcție de numărul de candidați admiși)
Data susținerii probei scrise: 07 martie 2019
Data susținerii interviului: 13 martie 2019
Telefon: 021.222.84.79

VIII. TIPUL PROBELOR DE CONCURS/EXAMEN

 • probă scrisă și interviu

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.

 

REGULAMENT de organizare și desfășurare a concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului „Monumente istorice: planificare strategică și politici publice optimizate”