Programe și proiecte în implementare

„E-cultura: Biblioteca Digitală a României“

STRATEGIA SECTORIALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII

https://www.umpcultura.ro/monumenteistorice

Europa Creativă

Carieră

Facebook

 

 

Evenimente în marja președinției României la Consiliul UE

 

Rezultatele finale în urma concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Proiectului „E-cultura: Biblioteca Digitală a României”

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE

Punctaj proba scrisă

Punctaj
interviu

Punctaj final

ADMIS/
RESPINS

1.

SV2329

88.66

73.50

81.08

ADMIS

2.

RE2383

71.33

81.66

76.49

ADMIS

3.

AD2387

81.66

87.00

84.33

ADMIS

4.

PV2401

90.00

82.66

86.33

ADMIS

5.

CA2388

 90.54

92.00

91.27

ADMIS

6.

CA2385

80.10

89.66

84.88

ADMIS

7.

CA2402

87.00

91.00

89.00

ADMIS

8.

CA2386

86.77

91.66

89.21

ADMIS

9.

SV2375

85.00

90.00

87.50

ADMIS

10.

MA2382

86.00

87.00

86.50

ADMIS

11.

SC2370

77.33

81.66

79.49

ADMIS

12.

SC2384

86.66

90.00

88.33

ADMIS

13.

SC2392

86.00

87.66

86.83

ADMIS

14.

SC2411

85.66

89.66

87.66

ADMIS

15.

CA2374

 90.66

92.00

91.33

ADMIS

16.

CA2424

89.00

91.00

90.00

ADMIS

  1. Se consideră admis candidatul care a obținut minimum 50 de puncte la fiecare dintre probele de concurs.
  2. Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare, la secretariatul UMP, et. 5, camera 503, Corpul Aulă.
  3. În situația contestației formulate față de rezultatul afișat în urma interviului comisia de soluționare a contestațiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
  4. Comunicarea rezultatelor la contestația depusă se face prin afișare atât la sediul Ministerului Culturii, cât și pe pagina de internet a UMP, imediat după soluționarea contestației.
  5. Punctajul final s-a calculat ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și interviu.
  6. Candidatul nemulțumit de modul de soluționare a contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.
  7. Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a postului este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor.
  8. Prin excepție de la prevederile alin. 7, în urma formulării unei cereri scrise și temeinic motivate, candidatul declarat admis la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului pentru funcțiile de execuție.

Conform art.1 alin.1 pct.36 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare: în termen de 30 de zile de la angajare, salariatul are obligația de a depune declarație de avere și declarație de interese, la sediul angajatorului.